Nabór na stanowisko - Starszy Inspektor - Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Starszy Inspektor - Zamówienia Publiczne


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Drwal w Dziale Terenów Zieleni

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Drwal w Dziale Terenów Zieleni


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Robotnik gospodarczy w Dziale Cmentarzy Komunalnych

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Robotnik gospodarczy w Dziale Cmentarzy Komunalnych


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Operator urządzeń w Dziale Techniczno - Mechanicznym

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Operator urządzeń w Dziale Techniczno - Mechanicznym


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Starszy Inspektor w Dziale Kadr i Płac

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Starszy Inspektor w Dziale Kadr i Płac


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Starszy Majster w Dziale Terenów Zieleni

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Starszy Majster w Dziale Terenów Zieleni

stanowisko – pomocnicze i obsługi


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Zastępca Kierownika w Dziale Terenów Zieleni

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Zastępca Kierownika w Dziale Terenów Zieleni


Dokumenty do pobrania:
Informacja o wynikach naboru

Informujemy, iż konkurs na stanowisko pracy:

Zastępca Dyrektora

Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku nie został rozstrzygnięty.

   Nabór na stanowisko - Zastępca Dyrektora

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Zastępca Dyrektora

Wymagania niezbędne (formalne):

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia / zarządzanie przedsiębiorstwem / ogrodnictwo / rolnictwo / architektura krajobrazu,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • min. 5 lat stażu pracy,
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym przez okres co najmniej 3 lat, w tym umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustaw: o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej gminy, realizującej zadania z zakresu tworzenia i władania gminnym zasobem zielonym,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w tym: arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu, internetu, znajomość środowiska Windows,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B i umiejętności praktycznych w tym zakresie.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność stosowania przepisów i ich interpretacja,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność i łatwość przekazywania informacji,
 • kreatywność,
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole i zarządzanie nim,
 • odpowiedzialność i dokładność,
 • asertywność,
 • zdolności analityczne,
 • odporność na stres,
 • świadomość i odpowiedzialność za mienie zakładu.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2017 r. wyniósł: 4,88%.

Zakres zadań na stanowisku:

 • zastępowanie Dyrektora jednostki w czasie jego nieobecności,
 • kierowanie, zarządzanie i nadzór nad podległymi działami wg schematu organizacyjnego jednostki,
 • ponoszenie odpowiedzialności za oszczędną i racjonalną gospodarkę środkami finansowymi.

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie kandydata o znajomości ustaw: o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego,
 • oświadczenie o znajomości ogólnej problematyki będącej przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej gminy, realizującej zadania z zakresu tworzenia i władania gminnym zasobem zielonym,
 • oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi komputera, w tym: arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu, internetu, znajomości środowiska Windows,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy i praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Zastępcy Dyrektora” należy składać w terminie do 07.07.2017 r. pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej, Główna Księgowa, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Zieleni Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Zarządu Zieleni Miejskiej – zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Załączniki do ogłoszenia:
Informacja o wynikach naboru

W wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko pracy:

Starszy Referent w Dziale Terenów Zieleni

została wybrana Pani Katarzyna Wojaczek zamieszkała w Czernicy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Terenów Zieleni wybrano Panią Katarzynę Wojaczek. Przedłożone przez kandydata dokumenty aplikacyjne spełniały wszystkie wymagania niezbędne (formalne) oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu. Kandydat uzyskał maksymalną ilość punktów, tj. 11.

   Informacja o wynikach naboru

W wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko pracy:

Starszy Specjalista w Dziale Terenów Zieleni

został wybrany Pan Wojciech Czerwiński zamieszkały w Pszowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na stanowisko Starszego Specjalisty w Dziale Terenów Zieleni wybrano Pana Wojciecha Czerwińskiego. Przedłożone przez kandydata dokumenty aplikacyjne spełniały wszystkie wymagania niezbędne (formalne) oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu. Kandydat uzyskał maksymalną ilość punktów, tj. 12.

   Nabór na stanowisko Starszy Referent DTZ

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Starszy Referent w Dziale Terenów Zieleni

Wymagania niezbędne (formalne):

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe: ogrodnicze/rolnicze,
 • posiadanie pełniej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,

Wymagania dodatkowe:

 • min. 6 miesięcy stażu na stanowisku pracy w terenach zieleni
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych,
 • umiejętność biegłej obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu, znajomość środowiska Windows,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • znajomość zagadnień z zakresu sztuki ogrodowej.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność stosowania przepisów i ich interpretacja,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność i łatwość przekazywania informacji,
 • kreatywność,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i dokładność,
 • zdolności analityczne,
 • odporność na stres.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2017 r. wyniósł: 4,98%

Zakres zadań na stanowisku:

 • Sporządzanie planów, harmonogramów, organizowanie i nadzorowanie prac w zakresie całorocznego utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni urządzonej wysokiej (parki, zieleńce, skwery, wyspy rond i pasy przydrożne).
 • Wypełnianie druków dziennych poleceń pracy w terenach zieleni i koordynacja prac pielęgnacyjno – renowacyjnych w ramach działalności działu.
 • Sporządzanie planów urlopów podległych pracowników i kontrola ich realizacji.
 • Współpraca z kierownikiem działu w zakresie planowania i koordynacji realizowanych zadań w ramach działalności działu.
 • Przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych pracowników działu, w tym informowanie pracowników o wymaganiach w zakresie sposobu wykonywania i jakości zleconych bieżących czynności.
 • Wykonywanie obowiązków związanych z ustaleniem wartości zamówienia publicznego.

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku w terenach zielonych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie pracownika o posiadaniu min. 6 miesięcznego staż na stanowisku w terenach zielonych,
 • oświadczenie kandydata o znajomości ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz znajomości środowiska Windows,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy,
 • oświadczenie pracownika o znajomości zagadnień z zakresu sztuki ogrodowej.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Terenów Zieleni” należy składać w terminie do 30.03.2017 r. pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej, Dział Kadr i Płac, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Zieleni Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Zarządu Zieleni Miejskiej – zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Załączniki do ogłoszenia:
Nabór na stanowisko Starszy Specjalista DTZ

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Starszy Specjalista w Dziale Terenów Zieleni

Wymagania niezbędne (formalne):

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe: ogrodnicze/rolnicze,
 • posiadanie pełniej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • min. 5 lat stażu pracy na stanowisku pracy w terenach zieleni.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych,
 • umiejętność biegłej obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu, znajomość środowiska Windows,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • posiadanie kwalifikacji do pracy jako organizator bezpiecznej pracy na wysokości,
 • znajomość zagadnień z zakresu architektury krajobrazu.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność stosowania przepisów i ich interpretacja,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność i łatwość przekazywania informacji,
 • kreatywność,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i dokładność,
 • zdolności analityczne,
 • odporność na stres.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2017 r. wyniósł: 4,98%

Zakres zadań na stanowisku:

 • sporządzanie planów, harmonogramów, organizowanie i nadzorowanie prac w zakresie całorocznego utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni urządzonej wysokiej (parki, zieleńce, skwery, wyspy rond i pasy przydrożne),
 • wypełnianie druków dziennych poleceń pracy w terenach zieleni i koordynacja prac pielęgnacyjno – renowacyjnych w ramach działalności działu,
 • sporządzanie planów urlopów podległych pracowników i kontrola ich realizacji,
 • współpraca z kierownikiem działu w zakresie planowania i koordynacji realizowanych zadań w ramach działalności działu,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z wycinką drzew i realizacją planów nasadzeń zastępczych,
 • wykonywanie obowiązków związanych z ustaleniem wartości zamówienia publicznego.

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku w terenach zielonych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie kandydata o znajomości ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz znajomości środowiska Windows,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu kwalifikacji jako organizator bezpiecznej pracy na wysokości,
 • oświadczenie pracownika o znajomości zagadnień z zakresu architektury krajobrazu.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Starszego Specjalisty w Dziale Terenów Zieleni” należy składać w terminie do 30.03.2017 r. pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej, Dział Kadr i Płac, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Zieleni Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Zarządu Zieleni Miejskiej – zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Załączniki do ogłoszenia:
Nabór pracowników - ogłoszenia archiwalne

Ogłoszenia archiwalne z poprzedniej wersji BIP:

Kierownik Działu Kadr, Spraw Socjalnych i Administracji Gospodarczej z dnia 29.11.2007 r.

Pomoc biurowa w dziale Kadr z dnia 2.12.2009 r.

Nabór na stanowisko Starszy Inspektor BHP:

Główny Księgowy (pełny etat):

Stanowisko Informatyk: