Aktualności

Nabór na stanowisko - Starszy Inspektor w Dziale Terenów Zieloni

DK.111.1.2020

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Starszy Inspektor w Dziale Terenów Zieleni

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. udokumentowane wykształcenie wyższe o kierunku: leśnictwo / dendrologia / rolnictwo / ogrodnictwo,
 2. obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 8. min. 3 lat stażu pracy,
 9. min. 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie pielęgnacji drzewostanu i wycinki drzew.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych,
 2. znajomość zagadnień praktycznych z zakresu dendrologii,
 3. umiejętność kierowania zespołem ludzi i pracami w terenie,
 4. umiejętność biegłej obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu, znajomość środowiska Windows,
 5. posiadanie prawa jazdy kat. B wraz z umiejętnościami praktycznymi,
 6. znajomość topografii miasta Rybnika.

3. Wymagania pożądane:

 1. umiejętność stosowania przepisów i ich interpretacja,
 2. dyspozycyjność,
 3. komunikatywność i łatwość przekazywania informacji,
 4. kreatywność,
 5. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. odpowiedzialność i dokładność,
 8. zdolności analityczne,
 9. odporność na stres.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. praca przy komputerze do 4 godzin,
 2. praca na I piętrze bez możliwości korzystania z windy,
 3. praca w terenie, w tym prowadzenie samochodu do 3,5 t,
 4. kierowanie zespołem ludzi.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu wrześniu 2020 r. wyniósł: 5,78%

5. Zakres zadań na stanowisku:

 1. organizowanie i nadzorowanie prac specjalistycznych przy pielęgnacji i wycince drzew na działkach gminnych na podstawie uzyskanych decyzji o wycince i zleceń wydziałów Urzędu Miasta;
 2. przygotowywanie wniosków i niezbędnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji o wycince drzew w zakresie terenów zarządzanych przez jednostkę;
 3. ocena stanu fitosanitarnego drzew gminnych;
 4. prowadzenie rejestru (lokalizacja z warunkami dostępu, gatunek drzewa, parametry) drzew do potencjalnego pozyskania w ramach dekoracji świątecznej na terenach miasta;
 5. współpraca w zakresie sporządzania i aktualizowania map, ewidencji i harmonogramów utrzymania zasobów gminnych w poszczególnych dzielnicach miasta z graficznym opracowaniem wszystkich działek gminnych, wymagających prac pielęgnacyjnych, nie będących w dzierżawie i zarządzie innych podmiotów i jednostek miejskich.

6. Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. certyfikat Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego, potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym lub dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty lub świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości*,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 10. kserokopie dotychczasowych świadectw pracy;
 11. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy w zakresie wskazanym w pkt.1 ppkt. g i h;
 12. oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 13. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia - w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem,
 14. obowiązek informacyjny – RODO;
 15. oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną.

7. Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 1. oświadczenie kandydata o znajomości ustaw wskazanych w pkt. 2 ppkt. a;
 2. oświadczenie kandydata o znajomości zagadnień z zakresu wskazanego w pkt. 2 ppkt. b;
 3. oświadczenie kandydata o umiejętności kierowania zespołem ludzi i pracami w terenie;
 4. oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz znajomości środowiska Windows,
 5. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B wraz z umiejętnościami praktycznymi.
 6. oświadczenie o znajomości topografii Rybnika.

List motywacyjny należy podpisać własnoręcznie. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz formularz oświadczeń – stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia należy wypełnić i własnoręcznie podpisać.

Treść załączników, o których mowa powyżej nie może być modyfikowana.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Starszy Inspektor w Dziale Terenów Zieleni” należy składać w terminie do 30.10.2020 r. pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik.

9. Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Zieleni Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Zarządu Zieleni Miejskiej – zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282 t.j.) Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

10. Załączniki do ogłoszenia:


Przetarg nieograniczony - Koszenie trawy, wycinka samosiewek z wysp centralnych rond, węzłów drogowych, rejonu zieleni izolacyjnej, poboczy dróg, rowów i skarp na terenie drogi Pszczyna – Racibórz

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Koszenie trawy, wycinka samosiewek z wysp centralnych rond, węzłów drogowych, rejonu zieleni izolacyjnej, poboczy dróg, rowów i skarp na terenie drogi Pszczyna – Racibórz

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - Dostawa pojazdów z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa pojazdów z podziałem na zadania:

 • Zadanie 1: Dostawa samochodu komunalnego, elektrycznego wywrotka z kabiną 2-osobową
 • Zadanie 2: Dostawa ładowarki kołowej o masie całkowitej od 10000 kg – 12000 kg

Dokumenty do pobrania:


Konkurs na dzierżawę budynku Dom Pogrzebowy i administrowania terenem cmentarza komunalnego w Rybniku – Boguszowicach Starych położonego przy ul. Zadumy

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
w Rybniku, ul. Pod lasem 64
ogłasza:

konkurs na dzierżawę budynku Dom Pogrzebowy i administrowania terenem cmentarza komunalnego w Rybniku – Boguszowicach Starych położonego przy ul. Zadumy

Do konkursu zaprasza się osoby, które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych i pokrewnych, posiadają doświadczenie w administrowaniu cmentarzem oraz spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Dzierżawy budynku Dom Pogrzebowy i Administrowania cmentarzem komunalnym.

Specyfikację Warunków Dzierżawy budynku Dom Pogrzebowy i Administrowania terenem cmentarza można otrzymać bezpłatnie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64, w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej https://bip.zielen.rybnik.pl/

Zgłoszenia do konkursu należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych „Dzierżawa budynku Dom Pogrzebowy i Administrowania terenu cmentarza komunalnego w Rybniku – Boguszowicach przy ul. Zadumy” do dnia 23.07.2020r. do godz. 8:00 w sekretariacie ZZM.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi dnia 23.07.2020 r. o godz. 08:15 w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64.

Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wynikach konkursu do dnia 24.07.2020 r.


Oferta pracy - operator urządzeń

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
oferuje pracę na stanowisku:

operator urządzeń

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe
 • prawo jazdy kat. B (kat. C mile widziana)

Zakres obowiązków:

 • prace w zakresie pielęgnacji terenów zieleni w szczególności koszenie
 • obsługa maszyn i urządzeń (kosa i kosiarka spalinowa)
 • kierowanie pojazdami

Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr i Płac tel. 32 42 48 838 (wew. 136, 148).

CV prosimy przesłać na adres kadry@zielen.rybnik.pl


Przetarg nieograniczony - Dostawa pojazdów z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa pojazdów z podziałem na zadania:

 • Zadanie 1: Dostawa samochodu komunalnego, elektrycznego wywrotka z kabiną 2-osobową
 • Zadanie 2: Dostawa ładowarki kołowej o masie całkowitej od 10000 kg – 12000 kg

Dokumenty do pobrania:


Wyniki konkursu na dzierżawę gruntu pod działalność gospodarczą w sezonie 2020

W miesiącu styczniu br. Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił konkurs ofert na dzierżawę gruntu pod działalność gospodarczą w sezonie 2020

Poniżej publikujemy wyniki konkursu:

Wyniki konkursu (format: PDF, rozmiar: 31,7 kB)

Przetarg nieograniczony - Centrum sportów olimpijskich Wiśniowiec – budowa trasy rowerowej MTB i przebudowa toru rowerowego

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Centrum sportów olimpijskich Wiśniowiec – budowa trasy rowerowej MTB i przebudowa toru rowerowego

Dokumenty do pobrania:


Wznawiamy sprzedaż drewna opałowego

Z dniem 8 maja 2020 r. Zarząd Zieleni Miejskiej wznawia sprzedaż drewna opałowego w pełnym asortymencie tj. drewno klinowane, cięte na kawałki oraz dłużycę


Otwieramy miejską kompostownię

Od dnia 20.04.2020 r. (poniedziałek) Kompostownia Miejska będzie czynna zgodnie z regulaminem.

Odbiór odpadów biodegradowanylnych od mieszkańców będzie odbywał codziennie w godzinach od 6:30 do 20:00.


Cmentarze dostępne dla odwiedzających groby

Komunikat !!!

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku,

informuje, iż od 20.04.2020 r.
zostają otwarte cmentarze komunalne
dla osób odwiedzających groby.


Bramy cmentarza w Rybniku ul. Rudzka 70 B są otwarte:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 21:00,
 • w soboty i niedziele od 7:00 - 19:00.

Biura administracji cmentarzy komunalnych czynne są w godzinach:

Cmentarz komunalny w Rybniku ul. Rudzka 70B

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Cmentarz komunalny w Boguszowicach Starych ul. Zadumy

poniedziałek - piątek 8:00 - 13:00

Cmentarz komunalny w Chwałowicach ul Kamienna

poniedziałek - piątek 9:00 - 13:00


Biura Administracji cmentarzy komunalnych obsługują petentów jedynie w sprawach związanych z pochówkiem osoby zmarłej. Sprawy formalne z tym związane może realizować wyłącznie jedna osoba. Wymagany jest komplet dokumentów, wskazana płatność bezgotówkowa (karta płatnicza).


Również od dnia 20.04.2020 r. przywracamy możliwość korzystania z kaplic w domach przedpogrzebowych cmentarzy komunalnych w Rybniku ul. Rudzka 70B i w Rybniku Boguszowicach Starych ul. Zadumy.

Zostają wyznaczone limity osób uczestniczących w pogrzebie w kaplicy:

 • kaplica na cmentarzu w Rybniku ul. Rudzka 70B - 7 osób oraz ksiądz (łącznie 8 osób),
 • kaplica na cmentarzu w Boguszowicach Starych - 4 osoby oraz ksiądz (łącznie 5 osób).

Uczestników pogrzebu obowiązują środki ochrony osobistej tzn. maseczka oraz rękawice jednorazowe.


Godziny pracy biura Administracji cmentarza komunalnego w Rybniku w Wielki Piątek

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

informuje, iż w dniu 10.04.2020 tj Wielki Piątek

biuro administracji cmentarza komunlanego w Rybniku ul. Rudzka 70B,
będzie czynne w godzinach: 8:00 do 13:00


Przetarg nieograniczony - Przebudowa placu zabaw w parku im. H. Czempiela

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa placu zabaw w parku im. H. Czempiela

Dokumenty do pobrania:


Cmentarze komunalne zamknięte dla osób odwiedzających groby

Ze względu na ogłoszony stan epidemii koronawirusa w kraju i wynikające z tego obostrzenia dotyczące przebywania osób w parkach, na skwerach i placach zabaw wprowadzony zostaje zakaz przebywania osób odwiedzających groby na cmentarzach komunalnych. Wyjątek stanowią uroczystości pogrzebowa, które dopuszczają udział do pięciu osób w ceremonii pochówku.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, jako administrator cmentarzy komunalnych Rybnik-Północ ul. Rudzka 70b, Rybnik-Chwałowice ul. Kamienna, Rybnik-Chwałęcice ul. Karłowa, Rybnik-Boguszowice Stare ul. Zadumy, informuje że będą one zamknięte dla odwiedzających do odwołania.

Biura Administracji cmentarzy komunalnych obsługują petentów jedynie w sprawach związanych z pochówkiem osoby zmarłej. Sprawy formalne z tym związane może realizować wyłącznie jedna osoba. Wymagany jest komplet dokumentów, wskazana płatność bezgotówkowa (karta płatnicza).


Przetarg nieograniczony - Wymiana pieca olejowego na gazowy, przygotowanie pomieszczenia kotłowni - „zaprojektuj i wykonaj”

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wymiana pieca olejowego na gazowy, przygotowanie pomieszczenia kotłowni - „zaprojektuj i wykonaj”

Dokumenty do pobrania:


Siłownie zewnętrzne - zakaz korzystania

Uwaga, Zakaz Korzystania !!!

W związku z wprowadzonym w dniu 20 marca 2020 r. stanem epidemii, Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku wprowadza do odwołania zakaz korzystania z podległych mu siłowni zewnętrznych, placów zabaw.


Przetarg nieograniczony - Koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - wymiana kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nacyną

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wymiana kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nacyną - Zaprojektuj i wykonaj

Dokumenty do pobrania:


Nowe godziny pracy biur administracji cmentarzy komunalnych

UWAGA !!!

W związku z obecną sytuacją biura cmentarzy komunalnych przyjmują klientów tylko w sprawach pogrzebów (wykopanie grobu, umieszczenie urny) w następujących godzinach:

Cmentarz komunalny w Rybniku ul. Rudzka 70B

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Cmentarz komunalny w Boguszowicach Starych ul. Zadumy

poniedziałek - piątek 8:00 - 13:00

Cmentarz komunalny w Chwałowicach ul Kamienna

poniedziałek - piątek 9:00 - 13:00


Zamykamy place zabaw !!!

Uwaga !!!

W związku z wprowadzonym w dniu 20 marca 2020 r. **stanem epidemii**, Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku zamyka do odwołania wszystkie podległe mu place zabaw.

Nieczynne Kaplice Cmentarne

UWAGA !!!

Od 12 marca 2020 r. do odwołania
w zawiązku z zagrożeniem koronawirusem,
kaplice w domach przedpogrzebowych
cmentarzy komunalnym w Rybniku ul Rudzka
i Rybniku Boguszowicach ul. Zadumy będą zamknięte.

Uroczystości pogrzebowe nie będą odprawiane w tych kaplicach


Nieczynna Miejska Kompostownia

OGŁOSZENIE !!!

W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM

od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
wstrzymuje sprzedaż drewna i ziemi kompostowej.

Wstrzymuje się również odbiór odpadów biodegradowalnych od mieszkańców na Miejskiej Kompostowni.
Od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania nie będą przyjmowane odpady od firm.


Dzierżawa gruntu gminnego będącego we władaniu ZZM

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 DYREKTORA ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ W RYBNIKU Z DNIA 16 STYCZNIA 2020 R.

w sprawie ustalenia zasad dzierżawy gruntu gminnego będącego we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej oraz ustalenia stawek czynszu.

Podstawa prawna:

 • art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2204 ze zm.),
 • §4 ust.4 Regulaminu Organizacyjnego  wprowadzonego Zarządzeniem nr 27/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 31 lipca 2017 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarząd Zieleni Miejskiej może wydzierżawić tereny, będące w jego dyspozycji na mocy trwałego zarządu.

§ 2

 1. Osoby fizyczne, podmioty gospodarcze i inne ubiegające się o wydzierżawienie terenu składają wniosek o zawarcie umowy dzierżawy (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1) na minimum cztery dni robocze przed planowanym terminem dzierżawy.
 2. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Dyrektora jednostki. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa dzierżawy.
 3. Dzierżawa jest zobowiązany dbać o zieleń, utrzymywać nieruchomość oraz jej najbliższe otoczenie w porządku i czystości. Dzierżawca zobowiązany jest do usunięcia śmieci z terenu dzierżawionego oraz po upływie terminu obowiązywania umowy do doprowadzenia go do stanu pierwotnego. Naruszenie powyższego obowiązku skutkować będzie obciążeniem dzierżawcy wszelkimi kosztami poniesionymi na doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
 4. Osoby fizyczne, podmioty gospodarcze i inne, które nie uregulowały należności z tytułu czynszu dzierżawnego nie mogą ubiegać się o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy.

§ 3

Ustalam stawki z tytułu czynszu dzierżawnego do umów zawieranych w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat:

Lp. Przeznaczenie gruntu/cel I strefa* II strefa** Uwagi
1. Tereny magazynowo - składowe, place składowe, manewrowe, postojowe, drogi dojazdowe 1,00 zł 0,70 zł 1m2 miesięcznie + VAT
2. Grunty zajęte pod budynki (np. pawilony, kioski tymczasowe, itp. związane z handlem, usługami) 12,00 zł 6,00 zł 1m2 miesięcznie + VAT
3. Ogródki sezonowe (gastronomiczne) 250,00 zł 150,00 zł za każdy dzień + VAT
4. Cyrk, wesołe miasteczko, karuzele: 250,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
50,00 zł
za dzień pierwszy + VAT
za dzień drugi i kolejny + VAT
5. Strzelnice 50,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
za dzień pierwszy + VAT
za dzień drugi i kolejny + VAT
6. Handel „obwoźny” (z ręki, kosza, ze stoiska), działalność sezonowa (np. truskawki, znicze, kwiaty, pączki, słodycze) 20,00 zł 15,00 zł 1m2 dziennie + VAT
7. Prezentacja towarów i usług przed siedzibą 1,00 zł 0,50 zł 1m2 dziennie + VAT
8. Pojemniki na odzież używaną 15,00 zł 15,00 zł ryczałt za pojemnik / m-c + VAT
9. Korzystanie z obiektu „Grzybówka” w celach organizacji okolicznościowych imprez o charakterze prywatnym:
 1. chata grillowa+zadaszona wiata z ławkami+wc
 2. kontenerowe zaplecze socjalne+chata grillowa+zadaszona wiata z ławkami+wc
 3. chata solna+kontenerowe zaplecze socjalne+chata grillowa+zadaszona wiata z ławkami+wc 1. 100,00 zł
 2. 150,00 zł

 3. 200,00 zł 1. za każdy dzień + VAT
 2. za każdy dzień + VAT
 3. za każdy dzień + VAT

* I strefa obejmuje teren pomiędzy granicami: od dworca PKP torem kolejowym w kierunku Jejkowic, do strumyka wpływającego do stawu „Księżok”, następnie tym strumykiem do rzeki Nacyny, dalej rzeką Nacyną do rzeki Rudą i rzeką Rudą w górę jej biegu do przecięcia z torem kolejowym Rybnik – Katowice, po czym tym torem do dworca kolejowego

** II strefa pozostała część miasta Rybnika.

§ 4

W szczególnie uzasadnionych przypadkach czynsz dzierżawny może zostać ustalony w drodze negocjacji. Dotyczyć to może w szczególności nowych terenów przeznaczonych pod lokalizację ogródków sezonowych, a także w celu lokalizacji I korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej i teletechnicznej, stacji paliw i innych niewymienionych w niniejszym zarządzeniu przeznaczeń gruntu.

§ 5

 1. W przypadku stwierdzenia bezumownego korzystania z gruntu, w tym w szczególności:
  1. naruszenia zasad korzystania z gruntu,
  2. odmowy lub nieuzasadnionego utrudniania wydania terenu,
  3. uchylania się od zawarcia umowy,
  opłatę z tytułu bezumownego korzystania, można ustalić w wysokości odpowiadającej dwukrotności stawki czynszu dzierżawnego określonego w niniejszym zarządzeniu lub ustalonego w drodze negocjacji.
 2. Opłatę określoną powyżej w ust. 1 pobiera się – w przypadku czynszu płatnego za dzień - za każdy rozpoczęty dzień, a w przypadku czynszu płatnego miesięcznie za każdy rozpoczęty miesiąc do czasu zawarcia umowy dzierżawy, bądź do czasu wydania (opuszczenia terenu).
 3. W przypadku kontynuacji umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, w okresie od wygaśnięcia poprzedniej umowy do zawarcia nowej umowy dzierżawy, opłata za bezumowne korzystanie pobierana jest wg stawek czynszu obowiązującego w okresie korzystania z nieruchomości na podstawie tytułu prawnego nie dłużej jednak niż przez okres do 2 miesięcy. Po tym terminie opłata pobierana jest na zasadach określonych w ust. 1 i 2.

§ 6

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zarządzenia sprawuje Główny Księgowy.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 21/2019 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad dzierżawy gruntu gminnego, będącego we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej oraz ustalenia stawek czynszu.

§ 8

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.