Aktualności

Przetarg nieograniczony - Wymiana pieca olejowego na gazowy, przygotowanie pomieszczenia kotłowni - „zaprojektuj i wykonaj”

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wymiana pieca olejowego na gazowy, przygotowanie pomieszczenia kotłowni - „zaprojektuj i wykonaj”

Dokumenty do pobrania:


Siłownie zewnętrzne - zakaz korzystania

Uwaga, Zakaz Korzystania !!!

W związku z wprowadzonym w dniu 20 marca 2020 r. stanem epidemii,
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku wprowadza do odwołania zakaz korzystania z podległych mu siłowni zewnętrznych, placów zabaw.


Przetarg nieograniczony - Koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - wymiana kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nacyną

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wymiana kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nacyną - Zaprojektuj i wykonaj

Dokumenty do pobrania:


Nowe godziny pracy biur administracji cmentarzy komunalnych

UWAGA !!!

W związku z obecną sytuacją biura cmentarzy komunalnych przyjmują klientów tylko w sprawach pogrzebów (wykopanie grobu, umieszczenie urny) w następujących godzinach:

Cmentarz komunalny w Rybniku ul. Rudzka 70B

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Cmentarz komunalny w Boguszowicach Starych ul. Zadumy

poniedziałek - piątek 8:00 - 13:00

Cmentarz komunalny w Chwałowicach ul Kamienna

poniedziałek - piątek 9:00 - 13:00


Zamykamy place zabaw !!!

Uwaga !!!

W związku z wprowadzonym w dniu 20 marca 2020 r. stanem epidemii,
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku zamyka do odwołania wszystkie podległe mu place zabaw.


Nieczynne Kaplice Cmentarne

UWAGA !!!

Od 12 marca 2020 r. do odwołania
w zawiązku z zagrożeniem koronawirusem,
kaplice w domach przedpogrzebowych
cmentarzy komunalnym w Rybniku ul Rudzka
i Rybniku Boguszowicach ul. Zadumy będą zamknięte.

Uroczystości pogrzebowe nie będą odprawiane w tych kaplicach


Nieczynna Miejska Kompostownia

OGŁOSZENIE !!!

W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM

od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
wstrzymuje sprzedaż drewna i ziemi kompostowej.

Wstrzymuje się również odbiór odpadów biodegradowalnych od mieszkańców na Miejskiej Kompostowni.
Od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania nie będą przyjmowane odpady od firm.


Dzierżawa gruntu gminnego będącego we władaniu ZZM

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 DYREKTORA ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ W RYBNIKU Z DNIA 16 STYCZNIA 2020 R.

w sprawie ustalenia zasad dzierżawy gruntu gminnego będącego we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej oraz ustalenia stawek czynszu.

Podstawa prawna:

 • art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2204 ze zm.),
 • §4 ust.4 Regulaminu Organizacyjnego  wprowadzonego Zarządzeniem nr 27/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 31 lipca 2017 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarząd Zieleni Miejskiej może wydzierżawić tereny, będące w jego dyspozycji na mocy trwałego zarządu.

§ 2

 1. Osoby fizyczne, podmioty gospodarcze i inne ubiegające się o wydzierżawienie terenu składają wniosek o zawarcie umowy dzierżawy (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1) na minimum cztery dni robocze przed planowanym terminem dzierżawy.
 2. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Dyrektora jednostki. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa dzierżawy.
 3. Dzierżawa jest zobowiązany dbać o zieleń, utrzymywać nieruchomość oraz jej najbliższe otoczenie w porządku i czystości. Dzierżawca zobowiązany jest do usunięcia śmieci z terenu dzierżawionego oraz po upływie terminu obowiązywania umowy do doprowadzenia go do stanu pierwotnego. Naruszenie powyższego obowiązku skutkować będzie obciążeniem dzierżawcy wszelkimi kosztami poniesionymi na doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
 4. Osoby fizyczne, podmioty gospodarcze i inne, które nie uregulowały należności z tytułu czynszu dzierżawnego nie mogą ubiegać się o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy.

§ 3

Ustalam stawki z tytułu czynszu dzierżawnego do umów zawieranych w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat:

Lp. Przeznaczenie gruntu/cel I strefa* II strefa** Uwagi
1. Tereny magazynowo - składowe, place składowe, manewrowe, postojowe, drogi dojazdowe 1,00 zł 0,70 zł 1m2 miesięcznie + VAT
2. Grunty zajęte pod budynki (np. pawilony, kioski tymczasowe, itp. związane z handlem, usługami) 12,00 zł 6,00 zł 1m2 miesięcznie + VAT
3. Ogródki sezonowe (gastronomiczne) 250,00 zł 150,00 zł za każdy dzień + VAT
4. Cyrk, wesołe miasteczko, karuzele: 250,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
50,00 zł
za dzień pierwszy + VAT
za dzień drugi i kolejny + VAT
5. Strzelnice 50,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
za dzień pierwszy + VAT
za dzień drugi i kolejny + VAT
6. Handel „obwoźny” (z ręki, kosza, ze stoiska), działalność sezonowa (np. truskawki, znicze, kwiaty, pączki, słodycze) 20,00 zł 15,00 zł 1m2 dziennie + VAT
7. Prezentacja towarów i usług przed siedzibą 1,00 zł 0,50 zł 1m2 dziennie + VAT
8. Pojemniki na odzież używaną 15,00 zł 15,00 zł ryczałt za pojemnik / m-c + VAT
9. Korzystanie z obiektu „Grzybówka” w celach organizacji okolicznościowych imprez o charakterze prywatnym:
 1. chata grillowa+zadaszona wiata z ławkami+wc
 2. kontenerowe zaplecze socjalne+chata grillowa+zadaszona wiata z ławkami+wc
 3. chata solna+kontenerowe zaplecze socjalne+chata grillowa+zadaszona wiata z ławkami+wc 1. 100,00 zł
 2. 150,00 zł

 3. 200,00 zł 1. za każdy dzień + VAT
 2. za każdy dzień + VAT
 3. za każdy dzień + VAT

* I strefa obejmuje teren pomiędzy granicami: od dworca PKP torem kolejowym w kierunku Jejkowic, do strumyka wpływającego do stawu „Księżok”, następnie tym strumykiem do rzeki Nacyny, dalej rzeką Nacyną do rzeki Rudą i rzeką Rudą w górę jej biegu do przecięcia z torem kolejowym Rybnik – Katowice, po czym tym torem do dworca kolejowego

** II strefa pozostała część miasta Rybnika.

§ 4

W szczególnie uzasadnionych przypadkach czynsz dzierżawny może zostać ustalony w drodze negocjacji. Dotyczyć to może w szczególności nowych terenów przeznaczonych pod lokalizację ogródków sezonowych, a także w celu lokalizacji I korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej i teletechnicznej, stacji paliw i innych niewymienionych w niniejszym zarządzeniu przeznaczeń gruntu.

§ 5

 1. W przypadku stwierdzenia bezumownego korzystania z gruntu, w tym w szczególności:
  1. naruszenia zasad korzystania z gruntu,
  2. odmowy lub nieuzasadnionego utrudniania wydania terenu,
  3. uchylania się od zawarcia umowy,
  opłatę z tytułu bezumownego korzystania, można ustalić w wysokości odpowiadającej dwukrotności stawki czynszu dzierżawnego określonego w niniejszym zarządzeniu lub ustalonego w drodze negocjacji.
 2. Opłatę określoną powyżej w ust. 1 pobiera się – w przypadku czynszu płatnego za dzień - za każdy rozpoczęty dzień, a w przypadku czynszu płatnego miesięcznie za każdy rozpoczęty miesiąc do czasu zawarcia umowy dzierżawy, bądź do czasu wydania (opuszczenia terenu).
 3. W przypadku kontynuacji umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, w okresie od wygaśnięcia poprzedniej umowy do zawarcia nowej umowy dzierżawy, opłata za bezumowne korzystanie pobierana jest wg stawek czynszu obowiązującego w okresie korzystania z nieruchomości na podstawie tytułu prawnego nie dłużej jednak niż przez okres do 2 miesięcy. Po tym terminie opłata pobierana jest na zasadach określonych w ust. 1 i 2.

§ 6

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zarządzenia sprawuje Główny Księgowy.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 21/2019 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad dzierżawy gruntu gminnego, będącego we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej oraz ustalenia stawek czynszu.

§ 8

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.


Wyniki konkursu ofert

OGŁOSZENIE

o wyborze dzierżawcy budynku administracyjno-socjalnego
i administrowanie terenu cmentarza komunalnego
w Rybniku-Chwałowicach przy ul. Kamiennej.

Wybrano ofertę:
Zakładu Kamieniarskiego „Biernacki”- Krzysztof Królik.


Dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą w sezonie 2020

Zarząd Zieleni Miejskiej jako zarządca informuje, że dysponuje stanowiskami dzierżawnymi w sezonie 2020 r. z przeznaczeniem na ustawienie stanowisk przenośnych z gastronomią (mile widziane lody, kawa, zimne napoje) w podanych niżej lokalizacjach.

 1. W Parku nad Nacyną (Kampus) przy ul. Rudzkiej w dzielnicy Śródmieście.
  W tej lokalizacji istnieje możliwość podłączenia do prądu wyłącznie w okolicy toalety miejskiej. Na pozostałym terenie korzystanie z prądu jest możliwe z zasilania akumulatorowego (własnego).
 2. Otoczenie budynku Tężni przy ul. Mikołowskiej w dzielnicy Paruszowiec - Piaski.
  Lokalizacja stanowiska jest możliwa wyłącznie w obszarze utwardzonym wokół budowli. Na tym terenie nie ma możliwości odłączenia do prądu i należy przewidzieć zasilanie akumulatorowe.
 3. Na terenie Tężni, na tzw. górce, po lewej stronie ścieżki doprowadzającej do budynku Tężni.
  To stanowisko posiada przyłącze elektryczne 230 V/380V. Wymagane jest załączenie do ofert wizualizacji stanowiska sprzedaży.

Termin składania ofert: do 16 marca 2020 r.


Konkurs ofert na dzierżawę budynku i administrację cmentarzem komunalnym w Rybniku Chwałowicach

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ w Rybniku,
ul. Pod Lasem 64

ogłasza:

konkurs na dzierżawę budynku administracyjno-socjalnego
i administrowanie terenu cmentarza komunalnego w Rybniku - Chwałowicach
położonego przy ul. Kamiennej.

Do konkursu zaprasza się osoby, które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych i pokrewnych, posiadają doświadczenie w administrowaniu cmentarzem oraz spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Dzierżawy budynku administracyjno- socjalnego i Administrowania cmentarzem komunalnym.

Specyfikację Warunków Dzierżawy budynku administracyjno-socjalnego i Administrowania terenem cmentarza można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybnikuprzy ul. Pod Lasem 64, w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej https://bip.zielen.rybnik.pl

Zgłoszenia do konkursu należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych "Dzierżawa budynku administracyjno-socjalnego i Administrowania terenu cmentarza komunalnego w Rybniku – Chwałowicach przy ul. Kamiennej" do dnia 29.01.2020 r. do godz. 9:00 w sekretariacie ZZM.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi dnia 29.01.2020 r. o godz. 9:10 w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64.

Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wynikach konkursu do dnia 31.01.2020 r.


Dokumenty do pobrania:


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020


Sprzedaż zlikwidowanych przedmiotów - spalinowy rębak (rozdrabniacz) gałęzi SV30B Frnz Schlegl

Aktualizacja

Dokonano wyboru, złożonych ofert zakupu rębaka gałęzi SV30B, ogółem złożono 5 ofert zakupu, wygrała oferta na kwotę 7000,00 zł brutto.


OGŁOSZENIE


Komisja likwidacyjna, Zarządu Zieleni Miejskiej, przeznaczyła do sprzedaży:

 • spalinowy rębak (rozdrabniacz) gałęzi SV30B Frnz Schlegl – 5000,00 zł brutto

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmiot na terenie na terenie domu przedpogrzebowego Rybnik, ul. Rudzka 70B, w godzinach od 7.30 do 14.30, po uprzednim kontakcie na numery tel.: 502246630 lub 885520001.

Zainteresowany zakupem, powinien złożyć pisemny wniosek zakupu w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej, w Rybniku ul. Pod Lasem 64, w cenie wywoławczej lub własnej propozycji cenowej.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 13.01.2020 roku.


Dokumenty do pobrania:


Wynajem lokalu użytkowego pod działalność handlową

Zarząd Zieleni Miejskiej wynajmie na prowadzenie kwiaciarni lokal o powierzchni 22m2 znajdujący się w Domu Przedpogrzebowym usytuowanym na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Rudzkiej 70B w Rybniku.

Budynek Przedpogrzebowy Cmentarza Komunalnego
Pomieszczenie do wynajęcia

Zapraszamy do składania ofert cenowych w terminie do 20.02.2020 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul Pod Lasem 64