Regulamin Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych

Załącznik do Uchwały Nr 744/XLVII/2018
Rady Miasta Rybnika
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Regulamin „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku

 1. Miejska Kompostownia Odpadów Roślinnych (dalej zwana „kompostownią”) zlokalizowana jest na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ulicy Pod Lasem 64 (dzielnica Zamysłów) zwanym dalej ,,zakładem''.
 2. Kompostownia czynna jest od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy, w następujących godzinach:
  • w okresie od połowy kwietnia do końca października: od 6 30 do 20 00,
  • w okresie od listopada do połowy kwietnia: od 6 30 do 13 30.
 3. Poza godzinami otwarcia kompostowni w soboty, niedziele oraz święta, odpady typu liście, trawa i gałęzie przywiezione przez mieszkańców mogą być przyjęte do kompostowani od godziny 6.30 do godziny 20.00, przez złożenie w oznaczonym kontenerze, udostępnionym na ten cel na terenie zakładu. W tym czasie odpady od przedsiębiorców nie będą przyjmowane.
 4. Do kompostowani przyjmowane są następujące rodzaje odpadów o kodach:
  • odpady z ogrodów i parków (trawa, liście, pędy i gałęzie roślin, itp.) - kod 20 02 01,
  • trociny, wióry, drewno - kod 03 01 05.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz przywożenia innych rodzajów odpadów niż wymienione w pkt 4. Zastrzega się, że odpady przywożone w workach winny być z nich wysypane w wyznaczonym miejscu na terenie kompostowni lub do udostępnionego kontenera, o którym mowa w pkt.3.
 6. W przypadku, gdy dostarczone odpady nie będą zgodne z rodzajami odpadów wymienionymi w pkt 4 lub będą zmieszane z jakimikolwiek innymi odpadami, pracownik zakładu ma prawo odmówić przyjęcia oraz wezwać dostawcę odpadów do zabrania ich z terenu kompostowni.
 7. Dostawca takich odpadów ma obowiązek zabrać je z terenu zakładu.
 8. W przypadku braku reakcji na wezwanie, o którym mowa w pkt 6 zakład może unieszkodliwić niepożądane odpady w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i może obciążyć całością poniesionych kosztów dostawcę tych odpadów.
 9. Kompostownia przyjmuje odpady:
  1. od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie odbioru lub transportu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz dokonujących wycinki drzew lub prowadzących roboty ogrodnicze.
   Warunkiem przyjęcia jest wcześniejsze podpisanie umowy.
  2. od osób fizycznych - mieszkańców Miasta Rybnika oraz od mieszkańców gmin sąsiadujących z Miastem Rybnik, w których kompostownie nie są prowadzone. Odpady mają być dostarczane własnym transportem.
 10. Przyjmowanie odpadów roślinnych jest odpłatne, według stawek określonych w cenniku opłat w „Miejskiej Kompostowani Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.
 11. Dostawcy odpadów, poza osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, przy każdej dostawie odpadów lub – w przypadku przedsiębiorców posiadających zawarte z zakładem umowy na odbiór odpadów - na zakończenie miesiąca kalendarzowego, w którym odpady były dostarczone, zobowiązani są do dostarczenia aktualnie obowiązującego druku Karty Przekazania Odpadów.
 12. Wszyscy dostawcy odpadów zobowiązani są do wykonywania poleceń pracownika kompostowni dotyczących przyjmowania odpadów.
 13. W przypadku zagrożenia pożarowego terenu, kompostownię należy bezzwłocznie opuścić drogami w kierunku oznaczonym jako DROGA EWAKUACYJNA i w razie konieczności wezwać STRAŻ POŻARNĄ.
 14. (uchylony).

Załączniki: