Deklaracja dostępności

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zielen.rybnik.pl Zarządu Zieleni Miejskiej

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 2. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.
 3. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
 4. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
 5. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 6. Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia 31 marca 2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pan Bubak Łukasz, adres poczty elektronicznej zzm@zielen.rybnik.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 424 88 38.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Pod Lasem 64

Na teren zakładu można wejść się przez bramę główną przy portierni od strony ul. Pod Lasem 64 lub można też wjechać samochodem, który należy zaparkować na parkingu przed budynkiem A lub na terenie kompostowni przed obiektem E. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Budynek A - Administracja
 • Do budynku A prowadzi jedno wejście od strony północnej, które znajduje się na poziomie wysokiego parteru. Do drzwi wejściowych prowadzą 3 schody ograniczone z prawej strony poręczą. Drzwi wejściowe wyposażone są w samozamykacz. Wejście na pierwszy poziom wymaga pokonania 7 schodów z poręczą. Kancelaria wraz z gabinetem Dyrektora i jego Zastępcy znajduje się na początku korytarza po prawej stronie. W głębi korytarza po stronie lewej znajduje się Dział Kadr i Płac, a następnie Dział Finansowo – Księgowy (w tym kasa). Pomieszczenia w budynku A nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (na wózkach inwalidzkich).Zapewniamy dostęp alternatywny w budynku B.

 • Budynek B – Dział Terenów Zieleni i Techniczno – Mechaniczny
 • Do wejścia w budynku B od strony wschodniej prowadzi podjazd umożliwający wjazd osobom na wózkach inwalidzkich. Drzwi posiadają samozamykacz.

 • Obiekt E – Kompostownia
 • Do kontenera biurowego prowadzi wejście z lekkim podwyższeniem (krawężnik) w stosunku do poziomu gruntu. Brak możliwości wjazdu wózków inwalidzkich. Zapewniamy dostęp alternatywny w budynku B.


  We wszystkich budynkach brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Do wszystkich budynków i ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach brak zainstalowanej pętli indukcyjnej. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Zarząd Zieleni Miejskiej – ul. Rzeczna 8 – Dział Terenów Zieleni

  Do budynku prowadzi wejście z lekkim podwyższeniem (krawężnik) w stosunku do poziomu gruntu. Brak możliwości wjazdu wózków inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

  Zarząd Zieleni Miejskiej – Dział Cmentarzy Komunalnych Rybnik – Północ ul. Rudzka 70b

  Na teren cmentarza można wejść przez bramę główną od ulicy Rudzkiej lub można też wjechać samochodem, który należy zaparkować na parkingu przed budynkiem Domu Przedpogrzebowego i Kaplicy. Na parkingu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do biura obsługi klienta prowadzi wejście od strony parkingu. Wejście znajduje się na poziomie gruntu. Możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi wejściowe nie są wyposażone w samozamykacz. Biuro obsługi klienta znajduje się w drugim pomieszczeniu po lewej stronie. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Zarząd Zieleni Miejskiej – cmentarz komunalny Rybnik - Chwałowice ul. Kamienna

  Na teren cmentarza można wejść się przez bramę główną od ulicy Kamiennej. Samochód można zaparkować przed bramą główną na parkingu, na którym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do biura obsługi klienta prowadzi wejście od strony bramy głównej. Wejście do biura obsługi klienta jest podwyższone w stosunku do poziomu gruntu. Niemożliwy wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi wejściowe wyposażone są w samozamykacz. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Zarząd Zieleni Miejskiej – cmentarz komunalny Rybnik - Boguszowice ul. Zadumy

  Na teren cmentarza można wejść się przez bramę główną od ulicy Zadumy. Samochód można zaparkować przed bramą główną na parkingu, na którym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do biura obsługi klienta prowadzi wejście od strony bramy głównej. Wejście biuro obsługi klienta znajduje się na poziomie gruntu. Możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi wejściowe są wyposażone w samozamykacz. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021
  (format: PDF, rozmiar: 67,1 kB)