Kompostownia

KOMPOSTOWNIA CZYNNA:
Poniedziałek 6.30-14.00
Wtorek-Piątek 6.30-20.00
Sobota 10.00-18.00
Niedziela i święta nieczynne.
   KOMPOSTOWNIA

Od dnia 02.04.2024 następuje zmiana godzin pracy kompostowni.

Poniedziałek 6.30 - 16.00
Wtorek- Piątek 6.30- 20.00
Sobota 10.00 - 18.00
Niedziela i Święta nieczynne
   Kompostownia

Kompostownia w dniu 30.03.2024 sobota będzie nieczynna.
   INFORMACJA

Kompostownia będzie nie czynna w dniach 29 i 30 stycznia z powodu prac konserwacyjnych.
   KOMPOSTOWNIA

W dniu 05.01.2024 Kompostownia będzie nieczynna.
   Kompostownia

Kompostownia w dniach 23.12.2023 i 27.12.2023 nieczynna.
   KOMPOSTOWNIA

W dniu 20.12.2023 r kompostownia będzie czynna w godzinach od 6.30 do 11.00.
   KOMPOSTOWNIA

Informujemy, że od dnia 06.11.2023 kompostownia miejska będzie czynna:
- Biuro:
poniedziałek- piątek 6.00 - 14.00

- Odbiór odpadów od mieszkańców:
poniedziałek - piątek 6.30 - 16.00
sobota 10.00 - 16.00
niedziele i święta nieczynne
   KOMPOSTOWNIA

Informujemy, że od dnia 30.10.2023r kompostownia będzie czynna do 16:00.
   KOMPOSTOWNIA

Informujemy, że od dnia 12.10.2023r kompostownia będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 6:30 - 18:00.
   KOMPOSTOWNIA

W dniu 09.10.2023 r. z powodu legalizacji wagi samochodowej, kompostownia będzie nieczynna do godziny 12.00.
   KOMPOSTOWNIA

Informujemy, że w związku z brakami kadrowymi od dnia 22.09.2023r do odwołania, kompostownia będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 6:30 - 19:00.
   KOMPOSTOWNIA

W związku z awarią i konserwacją wagi kompostownia w dniu 21.09.2023 będzie nieczynna do godz 12.00.
   Sprzedaż drewna opałowego

W dniu 02.06.2023 r. sprzedaż drewna opałowego odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 11.00.
   KOMPOSTOWNIA

Informujemy, że w dniu 02.06.2023 r. kompostownia będzie czynna do godziny 11.00.
   Cennik ziemi

Cennik ziemi

Obowiązuje od 1.09.2018 r.

lp. J.m. Cena netto
1. Cena dla działów ZZM i jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika 1 tona 65 zł
2. Cena dla firm i osób fizycznych 1 tona 68,25 zł

Dokumenty do pobrania:
Regulamin Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych

Załącznik do Uchwały Nr 744/XLVII/2018
Rady Miasta Rybnika
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Regulamin „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku

 1. Miejska Kompostownia Odpadów Roślinnych (dalej zwana „kompostownią”) zlokalizowana jest na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ulicy Pod Lasem 64 (dzielnica Zamysłów) zwanym dalej ,,zakładem''.
 2. Kompostownia czynna jest od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy, w następujących godzinach:
  • w okresie od połowy kwietnia do końca października: od 6 30 do 20 00,
  • w okresie od listopada do połowy kwietnia: od 6 30 do 13 30.
 3. Poza godzinami otwarcia kompostowni w soboty, niedziele oraz święta, odpady typu liście, trawa i gałęzie przywiezione przez mieszkańców mogą być przyjęte do kompostowani od godziny 6.30 do godziny 20.00, przez złożenie w oznaczonym kontenerze, udostępnionym na ten cel na terenie zakładu. W tym czasie odpady od przedsiębiorców nie będą przyjmowane.
 4. Do kompostowani przyjmowane są następujące rodzaje odpadów o kodach:
  • odpady z ogrodów i parków (trawa, liście, pędy i gałęzie roślin, itp.) - kod 20 02 01,
  • trociny, wióry, drewno - kod 03 01 05.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz przywożenia innych rodzajów odpadów niż wymienione w pkt 4. Zastrzega się, że odpady przywożone w workach winny być z nich wysypane w wyznaczonym miejscu na terenie kompostowni lub do udostępnionego kontenera, o którym mowa w pkt.3.
 6. W przypadku, gdy dostarczone odpady nie będą zgodne z rodzajami odpadów wymienionymi w pkt 4 lub będą zmieszane z jakimikolwiek innymi odpadami, pracownik zakładu ma prawo odmówić przyjęcia oraz wezwać dostawcę odpadów do zabrania ich z terenu kompostowni.
 7. Dostawca takich odpadów ma obowiązek zabrać je z terenu zakładu.
 8. W przypadku braku reakcji na wezwanie, o którym mowa w pkt 6 zakład może unieszkodliwić niepożądane odpady w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i może obciążyć całością poniesionych kosztów dostawcę tych odpadów.
 9. Kompostownia przyjmuje odpady:
  1. od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie odbioru lub transportu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz dokonujących wycinki drzew lub prowadzących roboty ogrodnicze.
   Warunkiem przyjęcia jest wcześniejsze podpisanie umowy.
  2. od osób fizycznych - mieszkańców Miasta Rybnika oraz od mieszkańców gmin sąsiadujących z Miastem Rybnik, w których kompostownie nie są prowadzone. Odpady mają być dostarczane własnym transportem.
 10. Przyjmowanie odpadów roślinnych jest odpłatne, według stawek określonych w cenniku opłat w „Miejskiej Kompostowani Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.
 11. Dostawcy odpadów, poza osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, przy każdej dostawie odpadów lub – w przypadku przedsiębiorców posiadających zawarte z zakładem umowy na odbiór odpadów - na zakończenie miesiąca kalendarzowego, w którym odpady były dostarczone, zobowiązani są do dostarczenia aktualnie obowiązującego druku Karty Przekazania Odpadów.
 12. Wszyscy dostawcy odpadów zobowiązani są do wykonywania poleceń pracownika kompostowni dotyczących przyjmowania odpadów.
 13. W przypadku zagrożenia pożarowego terenu, kompostownię należy bezzwłocznie opuścić drogami w kierunku oznaczonym jako DROGA EWAKUACYJNA i w razie konieczności wezwać STRAŻ POŻARNĄ.
 14. (uchylony).

Załączniki:
Sprzedaż drewna opałowego i tartacznego

Cennik

sprzedaży drewna opałowego i tartacznego pozyskanego z wycinki drzew na terenie gminy Rybnik

Cena netto
1. drewno tartaczne twarde 480 zł/m3
2. drewno tartaczne miękkie 310 zł/m3
3. drewno opałowe - dłużyca niepocięta 145 zł/mp
4. drewno pocięte na odcinki 30cm 195 zł/mp
5. drewno pocięte i poklinowane na szczapy 195 zł/mp

UWAGA! Sprzedaż drewna prowadzona tylko piątki w godzinach od 7:00 do 13:30.

Zarządzenie nr 31/2022 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 27 Lipca 2022r.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/2022 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 27 Lipca 2022 r.
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 31/2022 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 27 Lipca 2022 r.
Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 27 stycznia 2021 r.
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2/2021
Zarządzenie nr 49/2018 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 12 grudnia 2018 r.
Załączniki do Zarządzenia nr 49/2018 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 12 grudnia 2018 r.
Zarządzenie nr 43/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 9 listopada 2017 r.
Zarządzenie nr 28/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 08 sierpnia 2017 roku
załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2017
Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 08 lutego 2017 roku
Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 13 stycznia 2017 roku
załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2017
załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2017
Zarządzenie nr 37/2023 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 30 Października 2023r
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 37/2023 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 30 Października 2023 r.Zmiany cen na kompostowni

Zarządzenie nr 518/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8.10.2014 r.

 
Zmiany w opłatach dla klientów indywidualnych

Od 1 kwietnia 2014 ulega zmianie cennik, przy jednokrotnej dostawie własnym transportem do 100 kg odpadów roślinnych dla mieszkańców Rybnika oraz mieszkańców gmin sąsiadującycm z Miastem Rybnik, w których nie prowadzone są kompostownie, odbiór odpadów jest bezpłatny.

Pozostałe pozycje w cenniku bez zmian.

Zarządzenie nr 128/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2014 r.
Godziny pracy Kompostowni Miejskiej

Uwaga

Kompostownia Miejska w okresie od 10 marca 2014 do 14 kwietnia 2014 będzie czynna;

od 6:30 do 16:30

   ziemia

Cennik sprzedaży i rozliczeń organicznego środka poprawiającego właściwości gleb „Lepszy Plon” oraz zrębki drzewnej
z kompostowni przy Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku.

Sprzedaż/rozliczenie Cena 1 tony organicznego środka poprawiającego właściwości gleby "Lepszy Plon" Cena 1 tony zrębki drzewnej Cena 1 worka 25kg organicznego środka poprawiającego właściwości gleb „Lepszy Plon”
Sprzedaż dla firm i osób fizycznych
78,75zł+VAT 
 

82,65zł+VAT

8,26zł+VAT
Rozliczenie między jednostkami organizacyjnymi miasta Rybnika
75zł+VAT
 

78,72zł+VAT

7,87zł+VATCennik Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 676/2022
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.08.2022 r.

Cennik opłat
za przyjmowanie odpadów biodegradowalnych
w Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych
na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.

Opłaty za przyjęcie odpadów biodegradowalnych pochodzenia roślinnaego tj. liści, chwastów, traw, pędów i gałęzi roślin oraz wiór, trocin i odpadów drewna wynoszą:

1. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dostarczających ww. odpady, w tym:

   1) posiadających wymagane zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru lub transportu odpadów

   2) dokonujących wycinki drzew lub prowadzących roboty ogrodnicze na terenie Miasta Rybnika
250,00 zł/t
2. Dla osób fizycznych - mieszkańców miasta Rybnika oraz gmin sąsiadujących z Miastem Rybnik, w których kompostownie nie są prowadzone:
   1) przy jednokrotnej dziennej dostawie własnym transportem ww. odpadów w ilości do 100 kg, 0 zł
   2) przy przekroczeniu wagi 100 kg przy jednokrotnej dostawie dziennej lub w razie ponownego przywozu w tym samym dniu nalicza się odpłatność jak w pkt 1. 250,00 zł/t
3. Do wymienionych cen dolicza się podatek VAT

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 676/2022
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.08.2022 r.

Cennik opłat
za przyjmowanie odpadów biodegradowalnych
w Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych
na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku

Opłata za przyjęcie odpadów biodegradowalnych pochodzenia roślinnego tj. liści, chwastów, traw, pędów i gałęzi roślin oraz wiór, trocin i odpadów drewna wynosi:

1. Dla miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika:
RSK, ZGM, MOSiR, jednostek oświatowowych
i innych dostarczających ww. odpady
150,00 zł/t
2. Do wymienionych cen dolicza się podatek VAT.

Akty prawne: