Cennik Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 676/2022
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.08.2022 r.

Cennik opłat
za przyjmowanie odpadów biodegradowalnych
w Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych
na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.

Opłaty za przyjęcie odpadów biodegradowalnych pochodzenia roślinnaego tj. liści, chwastów, traw, pędów i gałęzi roślin oraz wiór, trocin i odpadów drewna wynoszą:

1. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dostarczających ww. odpady, w tym:

   1) posiadających wymagane zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru lub transportu odpadów

   2) dokonujących wycinki drzew lub prowadzących roboty ogrodnicze na terenie Miasta Rybnika
250,00 zł/t
2. Dla osób fizycznych - mieszkańców miasta Rybnika oraz gmin sąsiadujących z Miastem Rybnik, w których kompostownie nie są prowadzone:
   1) przy jednokrotnej dziennej dostawie własnym transportem ww. odpadów w ilości do 100 kg, 0 zł
   2) przy przekroczeniu wagi 100 kg przy jednokrotnej dostawie dziennej lub w razie ponownego przywozu w tym samym dniu nalicza się odpłatność jak w pkt 1. 250,00 zł/t
3. Do wymienionych cen dolicza się podatek VAT

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 676/2022
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.08.2022 r.

Cennik opłat
za przyjmowanie odpadów biodegradowalnych
w Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych
na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku

Opłata za przyjęcie odpadów biodegradowalnych pochodzenia roślinnego tj. liści, chwastów, traw, pędów i gałęzi roślin oraz wiór, trocin i odpadów drewna wynosi:

1. Dla miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika:
RSK, ZGM, MOSiR, jednostek oświatowowych
i innych dostarczających ww. odpady
150,00 zł/t
2. Do wymienionych cen dolicza się podatek VAT.

Akty prawne: