Regulamin organizacyjny i schemat organizacyjny


Zarządzenie nr 27/2017
Regulamin organizacyjny

Strukturę organizacyjną Jednostki tworzą:

  1. Dyrektor - D,
  2. Zastępca Dyrektora - Kierownik Działu Kadr i Płac - ZD,
  3. Główny Księgowy - GK,
  4. Dział Finansowo - Księgowy - DFK,
  5. Dział Kadr i Płac - DK,
  6. Sekcja Zamówienia Publiczne - ZP,
  7. Dział Techniczno - Mechaniczny - DTM,
  8. Dział Terenów Zieleni - DTZ,
  9. Dział Cmentarzy Komunalnych - DCK,
  10. Sekcja BHP, p.poż. - BHP.
Schemat Organizacyjny ZZM