Działalność

ZZM realizuje zadania Miasta Rybnika w zakresie:

  • tworzenia i władania oraz całorocznego utrzymania roślinności we wszystkich fazach wegetacyjnych na terenie obiektów zieleni miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną,
  • utrzymanie czystości na władanych terenach zieleni miejskiej,
  • zimowego utrzymania traktów komunikacji pieszej w terenach zieleni miejskiej i parkingów przy cmentarzach komunalnych,
  • urządzania i konserwacji cmentarzy komunalnych oraz na obiektach pamięci narodowej,
  • świadczenie usług cmentarnych, utrzymanie i władanie obiektami cmentarnymi,
  • produkcja ozdobnego materiału roślinnego na potrzeby terenów zieleni miejskiej,
  • utrzymanie i konserwacja placów zabaw oraz urządzeń parkowych,
  • gospodarka odpadami poprzez prowadzenie kompostowni dla odpadów pochodzenia roślinnego (biodegradowalnych),
  • wyznaczonych zadań w zakresie zarządzania kryzysowego,
  • innych zadań przekazywanych do realizacji przez Prezydenta Miasta.