Statut Zarządu Zieleni Miejskiej

Zgodnie ze statutem jednostki przyjętym Uchwałą nr 189/XII/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 8 sierpnia 2007 r. (format pliku: PDF, rozmiar: 42,9 kB) jednostka realizuje zadania miasta Rybnika w zakresie:

 1. Tworzenia i władania oraz całorocznego utrzymania roślinności we wszystkich fazach wegetacyjnych na terenie obiektów zieleni miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną,
 2. Utrzymania czystości na władanych terenach zieleni miejskiej,
 3. Zimowego utrzymania traktów komunikacji pieszej w terenach zieleni miejskiej i parkingów przy cmentarzach komunalnych,
 4. Urządzania i konserwacji cmentarzy komunalnych
  oraz obiektów pamięci narodowej,
 5. Świadczenia usług cmentarnych oraz utrzymania i władania
  obiektami cmentarnymi,
 6. Produkcji ozdobnego materiału roślinnego na potrzeby
  terenów zieleni miejskiej,
 7. Utrzymania i konserwacji placów zabaw oraz urządzeń parkowych,
 8. Gospodarowania odpadami poprzez prowadzenie kompostowni dla odpadów pochodzenia roślinnego (biodegradowalnych),
 9. Wyznaczonych zadań w zakresie zarządzania kryzysowego,
 10. Innych zadań przekazywanych do realizacji przez Prezydenta Miasta.