Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej na podstawie przedłożonego wniosku.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej wg załączonego wzoru.

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku

ul. Pod Lasem 64

44-210 Rybnik

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni od daty złożenia. Podstawa prawna: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198