Zaprojektowanie i wykonanie kapitalnego remontu placu zabaw

Szczegóły postępowania na miniportal.uzp.gov.pl

   Deklaracja dostępności

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zielen.rybnik.pl Zarządu Zieleni Miejskiej

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 2. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.
 3. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
 4. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
 5. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 6. Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia 31 marca 2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pan Bubak Łukasz, adres poczty elektronicznej zzm@zielen.rybnik.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 424 88 38.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Pod Lasem 64

Na teren zakładu można wejść się przez bramę główną przy portierni od strony ul. Pod Lasem 64 lub można też wjechać samochodem, który należy zaparkować na parkingu przed budynkiem A lub na terenie kompostowni przed obiektem E. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Budynek A - Administracja
 • Do budynku A prowadzi jedno wejście od strony północnej, które znajduje się na poziomie wysokiego parteru. Do drzwi wejściowych prowadzą 3 schody ograniczone z prawej strony poręczą. Drzwi wejściowe wyposażone są w samozamykacz. Wejście na pierwszy poziom wymaga pokonania 7 schodów z poręczą. Kancelaria wraz z gabinetem Dyrektora i jego Zastępcy znajduje się na początku korytarza po prawej stronie. W głębi korytarza po stronie lewej znajduje się Dział Kadr i Płac, a następnie Dział Finansowo – Księgowy (w tym kasa). Pomieszczenia w budynku A nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (na wózkach inwalidzkich).Zapewniamy dostęp alternatywny w budynku B.

 • Budynek B – Dział Terenów Zieleni i Techniczno – Mechaniczny
 • Do wejścia w budynku B od strony wschodniej prowadzi podjazd umożliwający wjazd osobom na wózkach inwalidzkich. Drzwi posiadają samozamykacz.

 • Obiekt E – Kompostownia
 • Do kontenera biurowego prowadzi wejście z lekkim podwyższeniem (krawężnik) w stosunku do poziomu gruntu. Brak możliwości wjazdu wózków inwalidzkich. Zapewniamy dostęp alternatywny w budynku B.


  We wszystkich budynkach brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Do wszystkich budynków i ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach brak zainstalowanej pętli indukcyjnej. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Zarząd Zieleni Miejskiej – ul. Rzeczna 8 – Dział Terenów Zieleni

  Do budynku prowadzi wejście z lekkim podwyższeniem (krawężnik) w stosunku do poziomu gruntu. Brak możliwości wjazdu wózków inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

  Zarząd Zieleni Miejskiej – Dział Cmentarzy Komunalnych Rybnik – Północ ul. Rudzka 70b

  Na teren cmentarza można wejść przez bramę główną od ulicy Rudzkiej lub można też wjechać samochodem, który należy zaparkować na parkingu przed budynkiem Domu Przedpogrzebowego i Kaplicy. Na parkingu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do biura obsługi klienta prowadzi wejście od strony parkingu. Wejście znajduje się na poziomie gruntu. Możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi wejściowe nie są wyposażone w samozamykacz. Biuro obsługi klienta znajduje się w drugim pomieszczeniu po lewej stronie. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Zarząd Zieleni Miejskiej – cmentarz komunalny Rybnik - Chwałowice ul. Kamienna

  Na teren cmentarza można wejść się przez bramę główną od ulicy Kamiennej. Samochód można zaparkować przed bramą główną na parkingu, na którym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do biura obsługi klienta prowadzi wejście od strony bramy głównej. Wejście do biura obsługi klienta jest podwyższone w stosunku do poziomu gruntu. Niemożliwy wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi wejściowe wyposażone są w samozamykacz. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Zarząd Zieleni Miejskiej – cmentarz komunalny Rybnik - Boguszowice ul. Zadumy

  Na teren cmentarza można wejść się przez bramę główną od ulicy Zadumy. Samochód można zaparkować przed bramą główną na parkingu, na którym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do biura obsługi klienta prowadzi wejście od strony bramy głównej. Wejście biuro obsługi klienta znajduje się na poziomie gruntu. Możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi wejściowe są wyposażone w samozamykacz. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021
  (format: PDF, rozmiar: 67,1 kB)
      Obowiązek informacyjny RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Rybnik Zarząd Zieleni Miejskiej z siedzibą przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku (44-210).
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Zarządu Zieleni Miejskiej pod adresem iod@zielen.rybnik.pl ze wskazaniem formy  jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia.
  3. Przetwarzanie odbywa się w na podstawie art. 7 i/lub 8 ustawy o samorządzie gminnym w celu realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
   Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
   Mogą także wystąpić przypadki w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody.
   Podanie danych może być wymogiem: ustawowym lub umownym.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.
  6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
  7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania.
  8. Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. W celu wycofania zgody należy wysłać korespondencję tradycyjną na adres Zarządu Zieleni Miejskiej opatrzoną własnoręcznym podpisem.
  9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. instytucji publicznej odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.
  10. W zależności od realizowanego zadania podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe lub dobrowolne.
  11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.

      Regulamin organizacyjny i schemat organizacyjny


  Zarządzenie nr 27/2017
  Regulamin organizacyjny

  Strukturę organizacyjną Jednostki tworzą:

  1. Dyrektor - D,
  2. Zastępca Dyrektora - Kierownik Działu Kadr i Płac - ZD,
  3. Główny Księgowy - GK,
  4. Dział Finansowo - Księgowy - DFK,
  5. Dział Kadr i Płac - DK,
  6. Sekcja Zamówienia Publiczne - ZP,
  7. Dział Techniczno - Mechaniczny - DTM,
  8. Dział Terenów Zieleni - DTZ,
  9. Dział Cmentarzy Komunalnych - DCK,
  10. Sekcja BHP, p.poż. - BHP.
  Schemat Organizacyjny ZZM  Dzierżawa gruntu gminnego będącego we władaniu ZZM

  ZARZĄDZENIE NR 16/2014

  DYREKTORA ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ W RYBNIKU

  Z DNIA 28 KWIETNIA 2014 ROKU

  w sprawie zasad dzierżawy gruntu gminnego będącego we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej oraz ustalenia stawek czynszu.

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z póź.zm.)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z póź.zm.),
  • Zarządzenie nr 45/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 stycznia 2012 r.

   zarządzam, co następuje:

   § 1

   Zarząd Zieleni Miejskiej wydzierżawia tereny będące w jego dyspozycji na mocy trwałego zarządu.

   § 2

   1. Osoby, podmioty gospodarcze ubiegające się o wydzierżawienie terenu na minimum cztery dni robocze przed planowanym terminem dzierżawy składają wniosek o zawarcie umowy dzierżawy (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1).
   2. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Dyrektora jednostki. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa dzierżawy.
   3. Zajmowanie terenu przed lub po terminie określonym w umowie skutkować będzie naliczeniem kary w wysokości podwójnej stawki czynszu dzierżawnego za każdy dzień zajęcia terenu.
   4. Nie przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po wygaśnięciu terminu umowy skutkować będzie obciążeniem dzierżawcy wszelkimi kosztami poniesionymi na doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
   5. Osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, które nie uregulowały należności za poprzednią dzierżawę bądź zalegały w przeszłości z płatnościami nie mogą ubiegać się o dzierżawę terenu.

   § 3

   Ustalam stawki z tytułu czynszu dzierżawnego od umów zawieranych w trybie bezprzetargowym według poniższego zestawienia:

   Lp.Przeznaczenie gruntu/celI strefa*II strefa**
   Uwagi
   1.Tereny magazynowo - składowe, place składowe, manewrowe, postojowe, drogi dojazdowe1 zł0,50 zł1m2 miesięcznie +VAT
   2.Grunty zajęte pod budynki (np. pawilony, kioski tymczasowe związane z handlem, usługami10 zł5 zł1m2 miesięcznie +VAT
   3.Ogródki sezonowe (gastronomiczne)250 zł150 złza każdy dzień +VAT
   4.Cyrk, wesołe miasteczko, karuzele:250 zł  
   100 zł
   200 zł  
   50 zł
   za dzień pierwszy +VAT
   za dzień drugi i kolejny +VAT
   5.Strzelnice50 zł  
   30 zł
   30 zł  
   15 zł
   za dzień pierwszy +VAT
   za dzień drugi i kolejny + VAT
   6.Handel „obwoźny” (z ręki, kosza, ze stoiska), działalność sezonowa (np. truskawki, znicze, kwiaty, pączki, słodycze)20 zł15 zł1m2 dziennie +VAT

   * I strefę Miasta obejmuje teren pomiędzy granicami: od dworca PKP torem kolejowym w kierunku Jejkowic, od strumyka wpływającego do stawu „Księżok” położonego między dzielnicami Zebrzydowice, Orzepowice, Nowiny, następnie tym strumykiem do rzeki Nacyny, dalej do rzeki Rudy i rzeką Rudą w górę jej biegu do przecięcia torem kolejowym Rybnik – Katowice po czym torem do dworca kolejowego (z wyłączeniem płyty rynku)

   ** Pozostałe tereny Miasta.

   § 4

   1. W przypadku wydzierżawienia terenu na cele nie ujęte powyżej stawka czynszu jest ustalana wg indywidualnej decyzji Dyrektora.
   2. W przypadku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu, czynsz dzierżawny ustalany jest w wysokości osiągniętej w przetargu.

   § 5

   Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zarządzenia sprawuje Główny Księgowy.

   § 6.

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    

   Załączniki:   Przedmiot działania i kompetencje

   Przedmiotem działania Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku jest:

   • Tworzenie, zarządzanie, utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej.
   • Urządzanie i konserwacja cmentarzy komunalnych i miejsc pamięci narodowej.
   • Utrzymanie obiektów cmentarnych.
   • Produkcja materiału roślinnego dla potrzeb zieleni miejskiej.
   • Utrzymanie placów zabaw i urządzeń parkowych.
        Informacje nieudostępnione

   Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej na podstawie przedłożonego wniosku.

   Wymagane dokumenty:

   Wniosek o udzielenie informacji publicznej wg załączonego wzoru.

   Opłaty:

   Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

   Miejsce złożenia dokumentów:

   Kancelaria Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku

   ul. Pod Lasem 64

   44-210 Rybnik

   Termin załatwienia sprawy:

   Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

   Tryb odwoławczy:

   W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni od daty złożenia. Podstawa prawna: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198
   Statut Zarządu Zieleni Miejskiej

   Zgodnie ze statutem jednostki przyjętym Uchwałą nr 189/XII/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 8 sierpnia 2007 r. (format pliku: PDF, rozmiar: 42,9 kB) jednostka realizuje zadania miasta Rybnika w zakresie:

   1. Tworzenia i władania oraz całorocznego utrzymania roślinności we wszystkich fazach wegetacyjnych na terenie obiektów zieleni miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną,
   2. Utrzymania czystości na władanych terenach zieleni miejskiej,
   3. Zimowego utrzymania traktów komunikacji pieszej w terenach zieleni miejskiej i parkingów przy cmentarzach komunalnych,
   4. Urządzania i konserwacji cmentarzy komunalnych
    oraz obiektów pamięci narodowej,
   5. Świadczenia usług cmentarnych oraz utrzymania i władania
    obiektami cmentarnymi,
   6. Produkcji ozdobnego materiału roślinnego na potrzeby
    terenów zieleni miejskiej,
   7. Utrzymania i konserwacji placów zabaw oraz urządzeń parkowych,
   8. Gospodarowania odpadami poprzez prowadzenie kompostowni dla odpadów pochodzenia roślinnego (biodegradowalnych),
   9. Wyznaczonych zadań w zakresie zarządzania kryzysowego,
   10. Innych zadań przekazywanych do realizacji przez Prezydenta Miasta.   Kierownictwo

   Dyrektor - mgr Joanna Kotynia-Gnot

   Zastępca Dyrektora - mgr inż. Alina Kopka-Świderska

   Główny Księgowy - mgr Danuta Wencel

        Schemat organizacyjny stary

   Strukturę organizacyjną zakładu tworzą:

   • Dyrektor  - D
   • Z-ca Dyrektora -Kierownik Działu Techniczno - Mechanicznego i Kompostowni - DT
   • Główny Księgowy-Kierownik Działu Finansowo - Księgowego - DF
   • Dział Finansowo-Księgowy - DFK
   • Dział Kadr i Płac - DK
   • Dział Utrzymania i Konserwacji Terenów Zieleni - DUK
   • Dział Techniczno – Mechaniczny i Kompostownia - DTM
   • Dział Produkcji Ogrodniczej i Dekoracji - DPO
   • Dział Cmentarzy Komunalnych - DCK
   • Sekcja Projektowania i Ewidencji Terenów Zieleni - DSP
   • Sekcja BHP - BHP
   • Radca Prawny - RP
   • Zarządzanie Kryzysowe i Ochrona Zakładu - OC

   Schemat Organizacyjny Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku