Negocjacje na dzierżawę budynku i administrację cmentarzem komunalnym w Rybniku Chwałowicach

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
w Rybniku, ul. Pod Lasem 64

ogłasza

negocjacje na dzierżawę budynku administracyjno-socjalnego
i administrowanie terenu cmentarza komunalnego w Rybniku - Chwałowicach
położonego przy ul. Kamiennej.

Do negocjacji zaprasza się osoby, które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych i pokrewnych oraz spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Dzierżawy budynku administracyjno-socjalnego i Administrowania cmentarzem komunalnym.

Specyfikację Warunków Dzierżawy budynku administracyjno-socjalnego i Administrowania terenem cmentarza można otrzymać bezpłatnie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64, w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej http://bip.zielen.rybnik.pl

Zgłoszenia do negocjacji należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych "Dzierżawa budynku administracyjno-socjalnego i Administrowania terenu cmentarza komunalnego w Rybniku – Chwałowicach przy ul. Kamiennej" do dnia 10.01.2018 r. do godz. 9:30 w sekretariacie ZZM.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi dnia 10.01.2018 r. o godz. 9:40 w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64.

Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wynikach konkursu do dnia 12.01.2018 r.

Dokumenty do pobrania: