Konkurs na dzierżawę budynku Dom Pogrzebowy i administrowania terenem cmentarza komunalnego w Rybniku – Boguszowicach Starych położonego przy ul. Zadumy

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
w Rybniku, ul. Pod lasem 64
ogłasza:

konkurs na dzierżawę budynku Dom Pogrzebowy i administrowania terenem cmentarza komunalnego w Rybniku – Boguszowicach Starych położonego przy ul. Zadumy

Do konkursu zaprasza się osoby, które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych i pokrewnych, posiadają doświadczenie w administrowaniu cmentarzem oraz spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Dzierżawy budynku Dom Pogrzebowy i Administrowania cmentarzem komunalnym.

Specyfikację Warunków Dzierżawy budynku Dom Pogrzebowy i Administrowania terenem cmentarza można otrzymać bezpłatnie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64, w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej https://bip.zielen.rybnik.pl/

Zgłoszenia do konkursu należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych „Dzierżawa budynku Dom Pogrzebowy i Administrowania terenu cmentarza komunalnego w Rybniku – Boguszowicach przy ul. Zadumy” do dnia 23.07.2020r. do godz. 8:00 w sekretariacie ZZM.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi dnia 23.07.2020 r. o godz. 08:15 w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64.

Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wynikach konkursu do dnia 24.07.2020 r.