Dzierżawa gruntu gminnego będącego we władaniu ZZM

ZARZĄDZENIE NR 16/2014

DYREKTORA ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ W RYBNIKU

Z DNIA 28 KWIETNIA 2014 ROKU

w sprawie zasad dzierżawy gruntu gminnego będącego we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej oraz ustalenia stawek czynszu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z póź.zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z póź.zm.),
 • Zarządzenie nr 45/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 stycznia 2012 r.

  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Zarząd Zieleni Miejskiej wydzierżawia tereny będące w jego dyspozycji na mocy trwałego zarządu.

  § 2

  1. Osoby, podmioty gospodarcze ubiegające się o wydzierżawienie terenu na minimum cztery dni robocze przed planowanym terminem dzierżawy składają wniosek o zawarcie umowy dzierżawy (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1).
  2. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Dyrektora jednostki. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa dzierżawy.
  3. Zajmowanie terenu przed lub po terminie określonym w umowie skutkować będzie naliczeniem kary w wysokości podwójnej stawki czynszu dzierżawnego za każdy dzień zajęcia terenu.
  4. Nie przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po wygaśnięciu terminu umowy skutkować będzie obciążeniem dzierżawcy wszelkimi kosztami poniesionymi na doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
  5. Osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, które nie uregulowały należności za poprzednią dzierżawę bądź zalegały w przeszłości z płatnościami nie mogą ubiegać się o dzierżawę terenu.

  § 3

  Ustalam stawki z tytułu czynszu dzierżawnego od umów zawieranych w trybie bezprzetargowym według poniższego zestawienia:

  Lp.Przeznaczenie gruntu/celI strefa*II strefa**
  Uwagi
  1.Tereny magazynowo - składowe, place składowe, manewrowe, postojowe, drogi dojazdowe1 zł0,50 zł1m2 miesięcznie +VAT
  2.Grunty zajęte pod budynki (np. pawilony, kioski tymczasowe związane z handlem, usługami10 zł5 zł1m2 miesięcznie +VAT
  3.Ogródki sezonowe (gastronomiczne)250 zł150 złza każdy dzień +VAT
  4.Cyrk, wesołe miasteczko, karuzele:250 zł  
  100 zł
  200 zł  
  50 zł
  za dzień pierwszy +VAT
  za dzień drugi i kolejny +VAT
  5.Strzelnice50 zł  
  30 zł
  30 zł  
  15 zł
  za dzień pierwszy +VAT
  za dzień drugi i kolejny + VAT
  6.Handel „obwoźny” (z ręki, kosza, ze stoiska), działalność sezonowa (np. truskawki, znicze, kwiaty, pączki, słodycze)20 zł15 zł1m2 dziennie +VAT

  * I strefę Miasta obejmuje teren pomiędzy granicami: od dworca PKP torem kolejowym w kierunku Jejkowic, od strumyka wpływającego do stawu „Księżok” położonego między dzielnicami Zebrzydowice, Orzepowice, Nowiny, następnie tym strumykiem do rzeki Nacyny, dalej do rzeki Rudy i rzeką Rudą w górę jej biegu do przecięcia torem kolejowym Rybnik – Katowice po czym torem do dworca kolejowego (z wyłączeniem płyty rynku)

  ** Pozostałe tereny Miasta.

  § 4

  1. W przypadku wydzierżawienia terenu na cele nie ujęte powyżej stawka czynszu jest ustalana wg indywidualnej decyzji Dyrektora.
  2. W przypadku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu, czynsz dzierżawny ustalany jest w wysokości osiągniętej w przetargu.

  § 5

  Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zarządzenia sprawuje Główny Księgowy.

  § 6.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

  Załączniki: