Konkurs ofert na dzierżawę Domu Pogrzebowego oraz dzierżawę i administrowanie terenem Cmentarza Komunalnego w Rybniku Boguszowicach Starych

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
W RYBNIKU UL. POD LASEM 64

ogłasza

konkurs ofert na dzierżawę Domu Pogrzebowego oraz dzierżawę i administrowanie terenem cmentarza komunalnego w Rybniku – Boguszowicach Starych przy ul. Zadumy.

 

     Do konkursu ofert zaprasza się osoby, które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych i okrewnych na terenie Gminy Rybnika i powiatu rybnickiego oraz spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Warunków dzierżawy i Administrowania cmentarzem komunalnym. Oferta skierowana jest szczególnie do firm z terenu Gminy Rybnik i powiatu rybnickiego.

     Specyfikację Warunków Dzierżawy  i Administrowania można otrzymać bezpłatnie  w  Zarządzie Zieleni Miejskiej (ZZM) w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64, w sekretariacie tel. 32 42-48-838 wew.31 lub pobrać ze strony internetowej bip.zielen.rybnik.pl.

     Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych “Dzierżawa  Domu Pogrzebowego i administrowanie  terenem  cmentarza komunalnego w Rybniku - Boguszowicach Starych przy ul. Zadumy” do dnia 03.06.2011  r. do godz. 09.00 w sekretariacie ZZM.

     Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.06.2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie ZZM.

     Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wynikach konkursu do dnia 06.06.2011 r., z tym zastrzeżeniem, że w razie wyboru oferty dotychczasowego dzierżawcy do przyjęcia oferty wymagana jest zgoda Rady Miasta Rybnika.

 

Specyfikacja warunków dzierżawy