Nabór na stanowisko - Zastępca Dyrektora

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Zastępca Dyrektora

**Wymagania niezbędne (formalne):** * obywatelstwo polskie, * wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia / zarządzanie przedsiębiorstwem / ogrodnictwo / rolnictwo / architektura krajobrazu, * posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, * korzystanie w pełni z praw publicznych, * brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, * posiadanie nieposzlakowanej opinii, * min. 5 lat stażu pracy, * doświadczenie na stanowisku kierowniczym przez okres co najmniej 3 lat, w tym umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników. **Wymagania dodatkowe:** * znajomość przepisów ustaw: o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, * znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej gminy, realizującej zadania z zakresu tworzenia i władania gminnym zasobem zielonym, * umiejętność biegłej obsługi komputera w tym: arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu, internetu, znajomość środowiska Windows, * posiadanie prawa jazdy kat. B i umiejętności praktycznych w tym zakresie. **Wymagania pożądane:** * umiejętność stosowania przepisów i ich interpretacja, * dyspozycyjność, * komunikatywność i łatwość przekazywania informacji, * kreatywność, * inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, * umiejętność pracy w zespole i zarządzanie nim, * odpowiedzialność i dokładność, * asertywność, * zdolności analityczne, * odporność na stres, * świadomość i odpowiedzialność za mienie zakładu. **Warunki pracy na danym stanowisku:** * praca przy komputerze, * praca w terenie. *Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2017 r. wyniósł: 4,88%.* **Zakres zadań na stanowisku:** * zastępowanie Dyrektora jednostki w czasie jego nieobecności, * kierowanie, zarządzanie i nadzór nad podległymi działami wg schematu organizacyjnego jednostki, * ponoszenie odpowiedzialności za oszczędną i racjonalną gospodarkę środkami finansowymi. **Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:** * list motywacyjny, * kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, * kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, * kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, * kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym, * oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, * oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, * oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, * oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, * oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, * oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie, * oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, * oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych. **Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:** * oświadczenie kandydata o znajomości ustaw: o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, * oświadczenie o znajomości ogólnej problematyki będącej przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej gminy, realizującej zadania z zakresu tworzenia i władania gminnym zasobem zielonym, * oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi komputera, w tym: arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu, internetu, znajomości środowiska Windows, * oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy i praktycznych umiejętności w tym zakresie. **Termin i miejsce składania dokumentów:** Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **„Kandydat na stanowisko Zastępcy Dyrektora”** należy składać w terminie **do 07.07.2017 r.** pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej, Główna Księgowa, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik. **Inne informacje:** Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Zieleni Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Zarządu Zieleni Miejskiej – zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. **Załączniki do ogłoszenia:**