Nabór na stanowisko - Starszy Inspektor w Dziale Terenów Zieloni

DK.111.1.2020

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Starszy Inspektor w Dziale Terenów Zieleni

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. udokumentowane wykształcenie wyższe o kierunku: leśnictwo / dendrologia / rolnictwo / ogrodnictwo,
 2. obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 8. min. 3 lat stażu pracy,
 9. min. 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie pielęgnacji drzewostanu i wycinki drzew.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych,
 2. znajomość zagadnień praktycznych z zakresu dendrologii,
 3. umiejętność kierowania zespołem ludzi i pracami w terenie,
 4. umiejętność biegłej obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu, znajomość środowiska Windows,
 5. posiadanie prawa jazdy kat. B wraz z umiejętnościami praktycznymi,
 6. znajomość topografii miasta Rybnika.

3. Wymagania pożądane:

 1. umiejętność stosowania przepisów i ich interpretacja,
 2. dyspozycyjność,
 3. komunikatywność i łatwość przekazywania informacji,
 4. kreatywność,
 5. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. odpowiedzialność i dokładność,
 8. zdolności analityczne,
 9. odporność na stres.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. praca przy komputerze do 4 godzin,
 2. praca na I piętrze bez możliwości korzystania z windy,
 3. praca w terenie, w tym prowadzenie samochodu do 3,5 t,
 4. kierowanie zespołem ludzi.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu wrześniu 2020 r. wyniósł: 5,78%

5. Zakres zadań na stanowisku:

 1. organizowanie i nadzorowanie prac specjalistycznych przy pielęgnacji i wycince drzew na działkach gminnych na podstawie uzyskanych decyzji o wycince i zleceń wydziałów Urzędu Miasta;
 2. przygotowywanie wniosków i niezbędnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji o wycince drzew w zakresie terenów zarządzanych przez jednostkę;
 3. ocena stanu fitosanitarnego drzew gminnych;
 4. prowadzenie rejestru (lokalizacja z warunkami dostępu, gatunek drzewa, parametry) drzew do potencjalnego pozyskania w ramach dekoracji świątecznej na terenach miasta;
 5. współpraca w zakresie sporządzania i aktualizowania map, ewidencji i harmonogramów utrzymania zasobów gminnych w poszczególnych dzielnicach miasta z graficznym opracowaniem wszystkich działek gminnych, wymagających prac pielęgnacyjnych, nie będących w dzierżawie i zarządzie innych podmiotów i jednostek miejskich.

6. Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. certyfikat Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego, potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym lub dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty lub świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości*,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 10. kserokopie dotychczasowych świadectw pracy;
 11. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy w zakresie wskazanym w pkt.1 ppkt. g i h;
 12. oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 13. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia - w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem,
 14. obowiązek informacyjny – RODO;
 15. oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną.

7. Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 1. oświadczenie kandydata o znajomości ustaw wskazanych w pkt. 2 ppkt. a;
 2. oświadczenie kandydata o znajomości zagadnień z zakresu wskazanego w pkt. 2 ppkt. b;
 3. oświadczenie kandydata o umiejętności kierowania zespołem ludzi i pracami w terenie;
 4. oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz znajomości środowiska Windows,
 5. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B wraz z umiejętnościami praktycznymi.
 6. oświadczenie o znajomości topografii Rybnika.

List motywacyjny należy podpisać własnoręcznie. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz formularz oświadczeń – stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia należy wypełnić i własnoręcznie podpisać.

Treść załączników, o których mowa powyżej nie może być modyfikowana.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Starszy Inspektor w Dziale Terenów Zieleni” należy składać w terminie do 30.10.2020 r. pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik.

9. Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Zieleni Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Zarządu Zieleni Miejskiej – zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282 t.j.) Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

10. Załączniki do ogłoszenia: