Konkurs ofert na dzierżawę budynku Dom Pogrzebowy i administrację cmentarzem komunalnym w Rybniku – Boguszowicach Starych

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ w Rybniku,
ul. Pod lasem 64

ogłasza:

konkurs na dzierżawę budynku Dom Pogrzebowy
i administrowanie terenu cmentarza komunalnego
w Rybniku – Boguszowicach Starych położonego przy ul. Zadumy.

Do konkursu zaprasza się osoby, które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych i pokrewnych, posiadają doświadczenie w administrowaniu cmentarzem oraz spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Dzierżawy budynku Dom Pogrzebowy i Administrowania cmentarzem komunalnym.

Specyfikację Warunków Dzierżawy budynku Dom Pogrzebowy i Administrowania terenem cmentarza można otrzymać bezpłatnie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64, w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej https://bip.zielen.rybnik.pl

Zgłoszenia do konkursu należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych „Dzierżawa budynku Dom Pogrzebowy i Administrowania terenu cmentarza komunalnego w Rybniku – Boguszowicach przy ul. Zadumy” do dnia 13.06.2019 r. do godz. 8:00 w sekretariacie ZZM.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi dnia 13.06.2019r. o godz. 8:10 w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64.

Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wynikach konkursu do dnia 17.06.2019 r.