Informacja

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku informuje, że otrzymał dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę Rybnik na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Celem jest utrzymanie i opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Miasta Rybnika. Do zadań należy bieżąca konserwacja oraz utrzymanie czystości.

w 2023 roku wykonano następujące zadanie:
1. Zadanie pn. "Remont kwatery wojennej Powstańców Śląskich z III Powstania, nr ew. 33/25.

W/w obiekt stanowi wartość historyczną mieszkańców Polski.

W ramach zadania wykonano remont postumentu pomnika Powstańców Śląskich.
Całkowita wartość dofinansowania zadania to kwota 68.000,00 zł.