Informacja

1 2
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku informuje, że otrzymał dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę Rybnik na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Celem jest utrzymanie i opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Miasta Rybnika. Do zadań należy bieżąca konserwacja oraz utrzymanie czystości .

W 2022 r. wykonano następujące zadania:
1. Zadanie pn. „Remont grobu wojennego w Rybniku, nr ew. 33/40, grób zbiorowy wojenny poległych w latach 1919-21 i 1939-45”.
2. Zadanie pn. „Remont grobu wojennego w Rybniku, nr ew.33/23 i 33/32, mogiła zbiorowa wojenna 446 więźniów KL Auschwitz ewakuowanych z Oświęcimia oraz mogiła zbiorowa pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku zamordowanych w styczniu 1945 r.”

W/w obiekty stanowią wartość historyczną mieszkańców Polski.

W ramach zadania 1 wykonano wymianę starego nagrobka na nowy, co poprawiło znacznie estetykę tego miejsca.
Całkowita wartość dofinansowania zadania to kwota 73 696,19 zł.

W ramach zadania 2 wykonano wygrodzenie gabionami mogił pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku oraz mogił więźniów ewakuowanych z Oświęcimia.
Wygrodzenie to sprawiło, że mogiły zostały wyodrębnione od reszty lasu.
Całkowita wartość dofinansowania zadania to kwota 79 999,69 zł.