Dzierżawa gruntu gminnego będącego we władaniu ZZM

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 DYREKTORA ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ W RYBNIKU Z DNIA 28 MAJA 2019 R.

w sprawie ustalenia zasad dzierżawy gruntu gminnego będącego we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej oraz ustalenia stawek czynszu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2204),
 • §4 ust.4 Regulaminu Organizacyjnego  wprowadzonego Zarządzeniem nr 27/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 31 lipca 2017 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarząd Zieleni Miejskiej może wydzierżawić tereny, będące w jego dyspozycji na mocy trwałego zarządu.

§ 2

 1. Osoby fizyczne, podmioty gospodarcze i inne ubiegające się o wydzierżawienie terenu składają wniosek o zawarcie umowy dzierżawy (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1) na minimum cztery dni robocze przed planowanym terminem dzierżawy.
 2. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Dyrektora jednostki. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa dzierżawy.
 3. Dzierżawa jest zobowiązany dbać o zieleń, utrzymywać nieruchomość oraz jej najbliższe otoczenie w porządku i czystości. Dzierżawca zobowiązany jest do usunięcia śmieci z terenu dzierżawionego oraz po upływie terminu obowiązywania umowy do doprowadzenia go do stanu pierwotnego. Naruszenie powyższego obowiązku skutkować będzie obciążeniem dzierżawcy wszelkimi kosztami poniesionymi na doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
 4. Osoby fizyczne, podmioty gospodarcze i inne, które nie uregulowały należności z tytułu czynszu dzierżawnego nie mogą ubiegać się o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy.

§ 3

Ustalam stawki z tytułu czynszu dzierżawnego do umów zawieranych w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat:

Lp. Przeznaczenie gruntu/cel I strefa* II strefa** Uwagi
1. Tereny magazynowo - składowe, place składowe, manewrowe, postojowe, drogi dojazdowe 1 zł 0,50 zł 1m2 miesięcznie + VAT
2. Grunty zajęte pod budynki (np. pawilony, kioski tymczasowe, itp. związane z handlem, usługami) 10 zł 5 zł 1m2 miesięcznie + VAT
3. Ogródki sezonowe (gastronomiczne) 250 zł 150 zł za każdy dzień + VAT
4. Cyrk, wesołe miasteczko, karuzele: 250 zł
100 zł
200 zł
50 zł
za dzień pierwszy +VAT
za dzień drugi i kolejny+ VAT
5. Strzelnice 50 zł
30 zł
30 zł
15 zł
za dzień pierwszy +VAT
za dzień drugi i kolejny + VAT
6. Handel „obwoźny” (z ręki, kosza, ze stoiska), działalność sezonowa (np. truskawki, znicze, kwiaty, pączki, słodycze) 20 zł 15 zł 1m2 dziennie + VAT

* I strefę Miasta obejmuje teren pomiędzy granicami: od dworca PKP torem kolejowym w kierunku Jejkowic, od strumyka wpływającego do stawu „Księżok” położonego między dzielnicami Zebrzydowice, Orzepowice, Nowiny, następnie tym strumykiem do rzeki Nacyny, dalej do rzeki Rudy i rzeką Rudą w górę jej biegu do przecięcia torem kolejowym Rybnik – Katowice po czym torem do dworca kolejowego (z wyłączeniem płyty rynku).

** Pozostałe tereny Miasta.

§ 4

W szczególnie uzasadnionych przypadkach czynsz dzierżawny może zostać ustalony w drodze negocjacji. Dotyczyć to może w szczególności nowych terenów przeznaczonych pod lokalizację ogródków sezonowych, a także w celu lokalizacji I korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej i teletechnicznej, stacji paliw i innych niewymienionych w niniejszym zarządzeniu przeznaczeń gruntu.

§ 5

 1. W przypadku stwierdzenia bezumownego korzystania z gruntu, w tym w szczególności:
  1. naruszenia zasad korzystania z gruntu,
  2. odmowy lub nieuzasadnionego utrudniania wydania terenu,
  3. uchylania się od zawarcia umowy,
  opłatę z tytułu bezumownego korzystania, można ustalić w wysokości odpowiadającej dwukrotności stawki czynszu dzierżawnego określonego w niniejszym zarządzeniu lub ustalonego w drodze negocjacji.
 2. Opłatę określoną powyżej w ust. 1 pobiera się – w przypadku czynszu płatnego za dzień - za każdy rozpoczęty dzień, a w przypadku czynszu płatnego miesięcznie za każdy rozpoczęty miesiąc do czasu zawarcia umowy dzierżawy, bądź do czasu wydania (opuszczenia terenu).
 3. W przypadku kontynuacji umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, w okresie od wygaśnięcia poprzedniej umowy do zawarcia nowej umowy dzierżawy, opłata za bezumowne korzystanie pobierana jest wg stawek czynszu obowiązującego w okresie korzystania z nieruchomości na podstawie tytułu prawnego nie dłużej jednak niż przez okres do 2 miesięcy. Po tym terminie opłata pobierana jest na zasadach określonych w ust. 1 i 2.

§ 6

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zarządzenia sprawuje Główny Księgowy.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 16/2014 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad dzierżawy gruntu gminnego, będącego we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej oraz ustalenia stawek czynszu.

§ 8

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.