Sprzedaż drewna opałowego i tartacznego

Cennik

sprzedaży drewna opałowego i tartacznego pozyskanego z wycinki drzew na terenie gminy Rybnik

Cena netto
1. drewno tartaczne twarde 300 zł/m3
2. drewno tartaczne miękkie 100 zł/m3
3. drewno opałowe dłużyca niepocięta 50 zł/mp
4. drewno pocięte na odcinki 30cm 80 zł/mp
5. drewno pocięte i poklinowane na szczapy 100 zł/mp

UWAGA! Sprzedaż drewna prowadzona tylko piątki w godzinach od 7:00 do 13:30.

Zarządzenie nr 43/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 9 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 28/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 08 sierpnia 2017 roku

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2017

Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 08 lutego 2017 roku

Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 13 stycznia 2017 roku

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2017

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2017
Regulamin Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych

Załącznik do Uchwały Nr 86/VII/2015
Rady Miasta Rybnika
z dnia 26 lutego 2015 r.

Regulamin

"Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych"
na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku

 1. Miejska Kompostownia Odpadów Roślinnych (dalej zwana „kompostownią”) zlokalizowana jest na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ulicy Pod Lasem 64 (dzielnica Zamysłów) zwanym dalej ,,zakładem''.
 2. Kompostownia czynna jest od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy, w następujących godzinach:
  • - w okresie od połowy kwietnia do końca października: od 6:30 do 17:00,
  • - w okresie od listopada do połowy kwietnia: od 6:30 do 13:30.
 3. Poza godzinami otwarcia kompostowni w soboty, niedziele oraz święta, odpady typu liście, trawa i gałęzie przywiezione przez mieszkańców mogą być przyjęte do kompostowani (od godzin rannych aż do zmierzchu), przez złożenie w oznaczonym kontenerze, udostępnionym na ten cel na terenie zakładu. W tym czasie odpady od przedsiębiorców nie będą przyjmowane.
 4. Do kompostowani przyjmowane są następujące rodzaje odpadów o kodach:
  • - odpady z ogrodów i parków (trawa, liście, pędy i gałęzie roślin, itp.) - kod 20 02 01,
  • - trociny, wióry, drewno - kod 03 01 05.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz przywożenia innych rodzajów odpadów niż wymienione w pkt 4. Zastrzega się, że odpady przywożone w workach winny być z nich wysypane w wyznaczonym miejscu na terenie kompostowni lub do udostępnionego kontenera, o którym mowa w pkt.3.
 6. W przypadku, gdy dostarczone odpady nie będą zgodne z rodzajami odpadów wymienionymi w pkt 4 lub będą zmieszane z jakimikolwiek innymi odpadami, pracownik zakładu ma prawo odmówić przyjęcia oraz wezwać dostawcę odpadów do zabrania ich z terenu kompostowni.
 7. Dostawca takich odpadów ma obowiązek zabrać je z terenu zakładu.
 8. W przypadku braku reakcji na wezwanie, o którym mowa w pkt 6 zakład może unieszkodliwić niepożądane odpady w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i może obciążyć całością poniesionych kosztów dostawcę tych odpadów.
 9. Kompostownia przyjmuje odpady:
  1. od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie odbioru lub transportu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz dokonujących wycinki drzew lub prowadzących roboty ogrodnicze. Warunkiem przyjęcia jest wcześniejsze podpisanie umowy.
  2. od osób fizycznych - mieszkańców miasta Rybnika oraz od mieszkańców gmin sąsiadujących z miastem Rybnik, w których kompostownie nie są prowadzone. Odpady mają być dostarczane własnym transportem.
 10. Przyjmowanie odpadów roślinnych jest odpłatne, według stawek określonych w cenniku opłat w „Miejskiej Kompostowani Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.
 11. Dostawcy odpadów, poza osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, przy każdej dostawie odpadów lub – w przypadku przedsiębiorców posiadających zawarte z zakładem umowy na odbiór odpadów - na zakończenie miesiąca kalendarzowego, w którym odpady były dostarczone, zobowiązani są do dostarczenia aktualnie obowiązującego druku Karty Przekazania Odpadów.
 12. Wszyscy dostawcy odpadów zobowiązani są do wykonywania poleceń pracownika kompostowni dotyczących przyjmowania odpadów.
 13. W przypadku zagrożenia pożarowego terenu, kompostownię należy bezzwłocznie opuścić drogami w kierunku oznaczonym jako DROGA EWAKUACYJNA i w razie konieczności wezwać STRAŻ POŻARNĄ
 14. Na terenie kompostowni obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów, używania otwartego ognia i zakaz palenia tytoniu

 

Załączniki:
Zmiany cen na kompostowni

Zarządzenie nr 518/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8.10.2014 r.

 
Zmiany w opłatach dla klientów indywidualnych

Od 1 kwietnia 2014 ulega zmianie cennik, przy jednokrotnej dostawie własnym transportem do 100 kg odpadów roślinnych dla mieszkańców Rybnika oraz mieszkańców gmin sąsiadującycm z Miastem Rybnik, w których nie prowadzone są kompostownie, odbiór odpadów jest bezpłatny.

Pozostałe pozycje w cenniku bez zmian.

Zarządzenie nr 128/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2014 r.
Godziny pracy Kompostowni Miejskiej

Uwaga

Kompostownia Miejska w okresie od 10 marca 2014 do 14 kwietnia 2014 będzie czynna;

od 6:30 do 16:30

   Cennik nawozu organicznego "LEPSZY PLON"

Cennik do rozliczeń i sprzedaży nawozu organicznego "Lepszy Plon" oraz odpadu o kodzie 03.01.05
z kompostowni przy Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku.

Sprzedaż/rozliczenieCena 1 tony nawozu "Lepszy Plon"Cena 1 tony odpadu o kodzie 03.01.05Cena 1 worka 25kg nawozu "Lepszy Plon"Cena 1 worka 15kg nawozu "Lepszy Plon"
Sprzedaż dla firm i osób fizycznych
72,28zł+VAT 
 

82,65zł+VAT

7,57zł+VAT

4,57zł+VAT
Rozliczenie między jednostkami organizacyjnymi miasta Rybnika
68,84zł+VAT
 

78,72zł+VAT

7,21zł+VAT

4,35zł+VATCennik Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 518/2014
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8.10.2014 r.

Cennik opłat
za przyjmowanie odpadów biodegradowalnych
w "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych"
Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.

Opłaty za przyjęcie odpadów biodegradowalnych pochodzenia roślinnaego tj. liści, chwastów, traw, pędów i gałęzi roślin oraz wiór, trocin i odpadów drewna wynoszą:

1. Dla firm i zakładów prowadzących działalność gospodarczą dostarczających ww. odpady, w tym:

a) firmy posiadające zezwolenie Prezydenta Miasta na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów

b) firmy i zakłady dokonujące wycinki drzew lub prowadzące roboty ogrodnicze na terenie Miasta Rybnika
73,56 zł/t
2. Dla mieszkańców miasta Rybnika oraz gmin sąsiadujących z Miastem Rybnik, przy jednokrotnej dziennej dostawie własnym transportem odpadów w ilości 100 kg wagi

Uwaga: przekroczenie wagi 100 kg przy jednokrotnej dostawie dziennej powoduje zwiększenie odpłatności, jak w poz. 1.
0,00 zł
3. Do wymienionych cen dolicza się podatek VAT

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 518/2014
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8.10.2014 r.

Cennik opłat
za przyjmowanie odpadów biodegradowalnych
w "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych"
Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku

Opłata za przyjęcie odpadów biodegradowalnych pochodzenia roślinnego tj. liści, chwastów, traw, pędów i gałęzi roślin oraz wiór, trocin i odpadów drewna wynosi:

1. Dla miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika:
RSK, ZGM, MOSiR, jednostki oświatowe
i innych dostarczających ww. odpady
70,05 zł/t
2. Do wymienionych cen dolicza się podatek VAT.

 

Akty prawne: