Nabór na stanowisko - Zastępca Dyrektora

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Zastępca Dyrektora

Wymagania niezbędne (formalne):

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia / zarządzanie przedsiębiorstwem / ogrodnictwo / rolnictwo / architektura krajobrazu,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • min. 5 lat stażu pracy,
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym przez okres co najmniej 3 lat, w tym umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustaw: o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej gminy, realizującej zadania z zakresu tworzenia i władania gminnym zasobem zielonym,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w tym: arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu, internetu, znajomość środowiska Windows,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B i umiejętności praktycznych w tym zakresie.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność stosowania przepisów i ich interpretacja,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność i łatwość przekazywania informacji,
 • kreatywność,
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole i zarządzanie nim,
 • odpowiedzialność i dokładność,
 • asertywność,
 • zdolności analityczne,
 • odporność na stres,
 • świadomość i odpowiedzialność za mienie zakładu.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2017 r. wyniósł: 4,88%.

Zakres zadań na stanowisku:

 • zastępowanie Dyrektora jednostki w czasie jego nieobecności,
 • kierowanie, zarządzanie i nadzór nad podległymi działami wg schematu organizacyjnego jednostki,
 • ponoszenie odpowiedzialności za oszczędną i racjonalną gospodarkę środkami finansowymi.

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie kandydata o znajomości ustaw: o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego,
 • oświadczenie o znajomości ogólnej problematyki będącej przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej gminy, realizującej zadania z zakresu tworzenia i władania gminnym zasobem zielonym,
 • oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi komputera, w tym: arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu, internetu, znajomości środowiska Windows,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy i praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Zastępcy Dyrektora” należy składać w terminie do 07.07.2017 r. pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej, Główna Księgowa, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Zieleni Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Zarządu Zieleni Miejskiej – zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Załączniki do ogłoszenia: