Serdecznie Witamy

na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku
 

 

Przetarg nieograniczony - Dostawa paliw płynnych

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem nr 64, 44 - 210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Dostawa paliw płynnych:

Dokumenty do pobrania:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłosznie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony (czwartek, 16 kwietnia 2015 10:24)

 

Przetarg nieograniczony - Usługi w zakresie wycinka drzew oraz cięć ...

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem nr 64, 44 - 210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Usługi w zakresie wycinki drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych koron drzew na terenie miasta Rybnika:

Dokumenty do pobrania:

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Poprawiony (środa, 18 marca 2015 07:17)

 

Przetarg nieograniczony - remont, modernizacja alejki i skwerku między ulicami Raciborską i Kotucza w Rybniku

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem nr 64, 44 - 210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Remont – modernizacja alejki i skwerku między ulicami Raciborską i Kotucza w Rybniku

Dokumenty do pobrania:

 

Dokumentacja do pobrania:

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Poprawiony (piątek, 31 października 2014 07:48)

 

Przetarg nieograniczony - Roboty remontowo-inwestycyjne z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem nr 64, 44 - 210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Roboty remontowo-inwestycyjne z podziałem na zadania:

zadanie nr 1 - Renowacja ścieżki w parku im. św. J. Sarkandra przy ul. Cegielnianej i na zieleńcu  im. R. Biegeszowej przy ul. B. Chrobrego w Rybniku

zadanie nr 2 - Renowacja ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy i  przy ul. Rudzkiej w Rybniku

zadanie nr 3 - Remont – modernizacja alejki i skwerku między ulicami Raciborską i Kotucza w Rybniku

zadanie nr 4 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Centrum rekreacji dla dzieci i młodzieży w  Rybniku – Niedobczycach (I etap)

 

Dokumenty do pobrania:

 

Dokumentacja do pobrania:

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Poprawiony (piątek, 03 października 2014 09:48)

 

Przetarg nieograniczony - wycinka drzew

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem nr 64, 44 - 210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Wycinka drzew z karczowaniem lub frezowaniem karpiny, cięcia pielęgnacyjne i techniczne koron drzew w pasach drogowych miasta Rybnika.

Dokumenty do pobrania:

 

Poprawiony (poniedziałek, 22 września 2014 12:00)

 

Dzierżawa gruntu gminnego będącego we władaniu ZZM

ZARZĄDZENIE NR 16/2014

DYREKTORA ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ W RYBNIKU

Z DNIA 28 KWIETNIA 2014 ROKU

w sprawie zasad dzierżawy gruntu gminnego będącego we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej oraz ustalenia stawek czynszu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z póź.zm.)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z póź.zm.),
  • Zarządzenie nr 45/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 stycznia 2012 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarząd Zieleni Miejskiej wydzierżawia tereny będące w jego dyspozycji na mocy trwałego zarządu.

§ 2

  1. Osoby, podmioty gospodarcze ubiegające się o wydzierżawienie terenu na minimum cztery dni robocze przed planowanym terminem dzierżawy składają wniosek o zawarcie umowy dzierżawy (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1).
  2. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Dyrektora jednostki. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa dzierżawy.
  3. Zajmowanie terenu przed lub po terminie określonym w umowie skutkować będzie naliczeniem kary w wysokości podwójnej stawki czynszu dzierżawnego za każdy dzień zajęcia terenu.
  4. Nie przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po wygaśnięciu terminu umowy skutkować będzie obciążeniem dzierżawcy wszelkimi kosztami poniesionymi na doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
  5. Osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, które nie uregulowały należności za poprzednią dzierżawę bądź zalegały w przeszłości z płatnościami nie mogą ubiegać się o dzierżawę terenu.

§ 3

Ustalam stawki z tytułu czynszu dzierżawnego od umów zawieranych w trybie bezprzetargowym według poniższego zestawienia:

Lp. Przeznaczenie gruntu/cel I strefa* II strefa**
Uwagi
1. Tereny magazynowo - składowe, place składowe, manewrowe, postojowe, drogi dojazdowe 1 zł 0,50 zł 1m2 miesięcznie +VAT
2. Grunty zajęte pod budynki (np. pawilony, kioski tymczasowe związane z handlem, usługami 10 zł 5 zł 1m2 miesięcznie +VAT
3. Ogródki sezonowe (gastronomiczne) 250 zł 150 zł za każdy dzień +VAT
4. Cyrk, wesołe miasteczko, karuzele: 250 zł  
100 zł
200 zł  
50 zł
za dzień pierwszy +VAT
za dzień drugi i kolejny +VAT
5. Strzelnice 50 zł  
30 zł
30 zł  
15 zł
za dzień pierwszy +VAT
za dzień drugi i kolejny + VAT
6. Handel „obwoźny” (z ręki, kosza, ze stoiska), działalność sezonowa (np. truskawki, znicze, kwiaty, pączki, słodycze) 20 zł 15 zł 1m2 dziennie +VAT

* I strefę Miasta obejmuje teren pomiędzy granicami: od dworca PKP torem kolejowym w kierunku Jejkowic, od strumyka wpływającego do stawu „Księżok” położonego między dzielnicami Zebrzydowice, Orzepowice, Nowiny, następnie tym strumykiem do rzeki Nacyny, dalej do rzeki Rudy i rzeką Rudą w górę jej biegu do przecięcia torem kolejowym Rybnik – Katowice po czym torem do dworca kolejowego (z wyłączeniem płyty rynku)

** Pozostałe tereny Miasta.

§ 4

  1. W przypadku wydzierżawienia terenu na cele nie ujęte powyżej stawka czynszu jest ustalana wg indywidualnej decyzji Dyrektora.
  2. W przypadku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu, czynsz dzierżawny ustalany jest w wysokości osiągniętej w przetargu.

§ 5

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zarządzenia sprawuje Główny Księgowy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wzór wniosku o dzierżawę gruntu - załącznik nr do zarządzenia

Zarządzenie nr 16/2014 w formacie pdf

Poprawiony (środa, 30 kwietnia 2014 11:09)

 

Zmiany w opłatach dla klientów indywidualnych

Od 1 kwietnia 2014 ulega zmianie cennik, przy jednokrotnej dostawie własnym transportem do 100 kg odpadów roślinnych dla mieszkańców Rybnika oraz mieszkańców gmin sąsiadującycm z Miastem Rybnik, w których nie prowadzone są kompostownie, odbiór odpadów jest bezpłatny.

Pozostałe pozycje w cenniku bez zmian.

Zarządzenie nr 128/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2014 r.

Poprawiony (piątek, 21 marca 2014 12:34)